Przetargi.pl
Dostawa gruzu budowlanego 0/63 mm do naprawy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łobez

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego 119
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5771832 , fax. 091 5772899
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim
  ul. Wojska Polskiego 119 119
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5771832, fax. 091 5772899
  REGON: 81053949100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl/web/zs_stargard
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gruzu budowlanego 0/63 mm do naprawy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łobez
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu budowlanego 0/63 przez co Zamawiający rozumie gruz betonowy 0/63 mm z dopuszczeniem 10% frakcji ceglanej 0/63 mm) do naprawy dróg leśnych (na potrzeby utrzymania - napraw bieżących, konserwacji i remontów dróg leśnych) na terenie Nadleśnictwa Łobez będących własnością Wykonawcy. Wykonawca zapewnia środki transportowe i kruszywa wraz na wskazanym miejscu przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego. Gruz budowlany 0/63 mm w ilości 3500 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4200,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście złotych i 00/100 gr) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.09.2014 roku do godz. 10:45. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. o/Stargard Szczec. numer: 50 2030 0045 1110 0000 0232 4780; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składnia ofert. Wadium takie należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 4) Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodnił, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl/web/zs_stargard
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach