Przetargi.pl
DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I STRZYKAWEK

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4251410 , fax. 091 4251406
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4251410, fax. 091 4251406
  REGON: 00081739100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I STRZYKAWEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji i strzykawek o wymaganiach określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Miejscem dostawy jest Apteka ZAMAWIAJĄCEGO w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22 w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (dojazd od ulicy Rolnej). 3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) W pakietach od nr 1 do 16 ZAMAWIAJĄCY wymaga dołączenia do oferty: oświadczenia WYKONAWCY, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z ustawami: a) z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) - dla wyrobów medycznych; b) z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 39 poz. 252,) - dla wyrobów biobójczych; c) z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) - dla produktów leczniczych; d) z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 475) - dla kosmetyków. Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania okazania przez WYKONAWCĘ dokumentu dopuszczającego oferowany wyrób do obrotu. W/w dokumenty zostaną przekazane na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. 2) W pakietach od nr 1 do 15 ZAMAWIAJĄCY wymaga dołączenia do oferty: oświadczenia WYKONAWCY, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się dostarczać preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni przeznaczone do zastosowania w obszarze medycznym, posiadające badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego /normy, badania co najmniej fazy II/ lub i Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego /normy, badania co najmniej fazy II/, bądź wykonane badaniami w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej np. DGHM/VAH, DVV, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH lub metodami zapewniającymi równoważny poziom bezpieczeństwa, zaakceptowanymi przez jednostkę notyfikowaną i organ nadzoru, na co posiada wszystkie aktualne dokumenty, wraz z zapewnieniem o przedłożeniu tych dokumentów na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. 3) W pakiecie nr 16 ZAMAWIAJĄCY wymaga dołączenia do oferty oświadczenia WYKONAWCY, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się dostarczać preparaty do dezynfekcji powierzchni posiadające zaświadczenia (certyfikaty) potwierdzające spełnianie parametrów działania na podstawie przeprowadzonych badań, wydane przez uprawnione instytucje oraz raporty badań mikrobiologicznych wydane przez akredytowane laboratoria posiadające system jakości GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej), wraz z zapewnieniem o przedłożeniu tych dokumentów na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. 4) W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert do pakietów od nr 1 do nr 15, ZAMAWIAJĄCY wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów chemicznych do dezynfekcji: a) B - preparat bakteriobójczy - Staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa, b) Tbc - preparat prątkobójczy- Mycobacterium tuberculosis lub terae i avium, c) F - preparat grzybobójczy - Candida albicans, Aspergillus niger, d) V - preparat o pełnej wirusobójczości, do poziomu wirusa polio i adeno, e) S- preparat sporobójczy - Bacillus subtilis i/lub Bacillus cereus, Clostridium sporogenes. 5) W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert do pakietu nr 16, ZAMAWIAJĄCY wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów chemicznych do dezynfekcji: a) B - preparat bakteriobójczy - Staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, b) F - preparat grzybobójczy - Candida albicans, Aspergillus niger, c) preparat drożdżobójczy - Candida albican, d) V - preparat wirusobójczy - Hepatitis B, HIV, Poliovirus, e) S - preparat sporobójczy - Bacillus subtilis, Bacillus pumilis. 6) W przypadku wszystkich preparatów należy dołączyć do oferty: a) oryginalną, dokładną ulotkę informacyjną z instrukcją używania preparatu, jego przeznaczeniem i podanym spektrum działania, b) aktualną kartę charakterystyki preparatów niebezpiecznych - dla preparatów, których dotyczą przepisy. 7) W przypadku wygrania przetargu na określony preparat wymagamy od WYKONAWCY: a) dostarczenia 5 szt. oryginalnych ulotek i kart charakterystyki (do specjalisty ds. epidemiologii Ewy Pliszki, budynek administracyjny, I piętro, pokój 110), oprócz preparatów do myjni- dezynfektorów ( 2 szt.), b) uaktualnianie kart charakterystyk zgodnie z przepisami, c) daty ważności preparatów dostarczanych do apteki min 1 rok od daty dostawy, d) WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń personelu w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM (specjalista ds. epidemiologii) w zakresie stosowania produktów i prawidłowego sporządzania roztworów, e) przekazywanie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu 5 dni roboczych aktualnych informacji producenta o preparatach oraz aktualnych kart charakterystyk. 8) W pakiecie nr 17 ZAMAWIAJĄCY wymaga trzyczęściowych strzykawek: wykonanych z polipropylenu; wolne od PCV; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z materiału nie zawierającego lateksu,; zgodne z normą EN ISO 10993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; skala w kolorze czarnym, cześć polipropylenowa tłoka i komora strzykawki bezbarwne; logo producenta i typ strzykawki na cylindrze; strzykawki kompatybilne z pompą Perfusor Space - do oferty należy dołączyć instrukcję obsługi pompy z informacją o kompatybilności oferowanych strzykawek. Do oferty należy dołączyć, jako próbkę 1 szt. dla każdej pozycji oferowanych strzykawek w pakiecie, deklarację zgodności i certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnianie wymagań zasadniczych dla danego wyrobu (klasa IIa) oraz oświadczenie producenta o przeznaczeniu strzykawek do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach