Przetargi.pl
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU DO RATOWNICTWA TECHNICZNO-EKOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP W GRZMIĄCEJ

Gmina Grzmiąca ogłasza przetarg

 • Adres: 78-450 Grzmiąca, ul. 1 Maja 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3736810 w. 67 , fax. 94 3736883
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grzmiąca
  ul. 1 Maja 7 7
  78-450 Grzmiąca, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3736810 w. 67, fax. 94 3736883
  REGON: 33092064700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grzmiaca.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU DO RATOWNICTWA TECHNICZNO-EKOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP W GRZMIĄCEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego, nieużytkowanego pojazdu (nie starszy niż wyprodukowany w 2013 roku) do ratownictwa techniczno-ekologicznego wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i umową, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Odbiór techniczno jakościowy przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 3. Wykonawca musi posiadać środki finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia bez wypłacania zaliczek przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.grzmiaca.org.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach