Przetargi.pl
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku anatomii w ramach Projektu pn. Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3842127 , fax. 091 3842127
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Niechorska 27 27
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3842127, fax. 091 3842127
  REGON: 00031028400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.medicam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku anatomii w ramach Projektu pn. Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w budynku anatomii. Zadanie będzie współfinansowane ze środków własnych i unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zakres robót obejmuje: a) Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralami. b) Wykonanie: - instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej - instalacji wody lodowej - instalacji odzysku glikolowego - instalacji ciepła technologicznego - instalacji skroplin - instalacji elektrycznej zasilania central wentylacyjnych - instalacji automatyki zgodnie z zaleceniem producenta central wentylacyjnych - montaż central wentylacyjnych - zabudowy kanałów wentylacyjnych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem, - uzupełnienie ubytków w ścianach po przejściach instalacyjnych, rozbiórkach, szpachlowanie wraz z malowaniem ścian - naprawy pokrycia dachowego w miejscach przejść instalacyjnych przez stropodach c) serwis i konserwacja urządzeń w okresie gwarancji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac określają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453312006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.medicam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach