Przetargi.pl
Dostawa części zamiennych związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej oraz prowadzenie magazynu z tymi akcesoriami.

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 520 450 , fax. 684 520 455
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Chemiczna 8
  65-713 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 520 450, fax. 684 520 455
  REGON: 97001249500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej oraz prowadzenie magazynu z tymi akcesoriami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych i innych materiałów ( z wyłączeniem paliw, płynów eksploatacyjnych, smarów i ogumienia) związanych z eksploatacją autobusów miejskiej oraz prowadzenie magazynu z tymi akcesoriami na terenie zajezdni MZK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki gwarancji zawiera załącznik Nr 1 do SWIZ. Warunki prowadzenia magazynu zawiera wzór projektu umowy - załącznik Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia*tysięcy*złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, to jest: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 359 z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto Zamawiającego: Bank PKO BP I Odział/Zielona Góra Nr konta: 30 1020 5402 0000 0602 0269 0782 z dopiskiem: „wadium – dostawa części zamiennych do autobusów” do dnia 19.06.2019 r.25.01.2019 roku, do godziny 10:00 (jest to termin, do którego pieniądze powinny znaleźć się na koncie Zamawiającego). Kopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy w oryginale dołączyć do oferty w osobnej kopercie z dopiskiem „wadium – dostawa części zamiennych do autobusów”. Kserokopię dokumentu wadialnego zaleca się dołączyć do oferty. Gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Miejski Zakład Komunikacji, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach