Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach - zieleń, rozbiórki i infrastruktura towarzysząca w ramach realizacji projektu pn.: "Inwstujemy w zielone Żary"

Gmina Żary o statusie miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, pl. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 470 83 13 , fax. (068) 470 83 90
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żary o statusie miejskim
  pl. Rynek 1-5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. (068) 470 83 13, fax. (068) 470 83 90
  REGON: 97077054000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach - zieleń, rozbiórki i infrastruktura towarzysząca w ramach realizacji projektu pn.: "Inwstujemy w zielone Żary"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie dawnego kąpieliska w Kunicach poprzez wykonanie dwóch wiat, placu zabaw i gier wraz z ogrodzeniem, ścieżki pieszo – rowerowej, utwardzenia, montażu elementów małej architektury, nasadzeń zieleni. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: a) Roboty rozbiórkowe, badanie gruntu, b) Wykonanie wiat, c) Wykonanie instalacji odgromowej wiat, d) Wykonanie placu gier i zabaw z ogrodzeniem, e) Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wokół kąpieliska, utwardzenia terenu, f) Wykonanie przepustów, drenaży, g) Wykonanie elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, barierki ochronne, tablice informacyjne o tematyce flory i fauny, h) Wykonanie nasadzeń, i) Wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej informującej o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko. Zawartość merytoryczna oraz miejsce jej montażu zostanie uzgodniona miedzy stronami umowy, niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy i rozpoczęciu robót. Tablicę należy wykonać zgodnie z aktualnym podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia OPZ – Rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiat tysięcy złotych, 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach i na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z formularzem oferty, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa następujące dokumenty: a) Zobowiązania wymagane postanowieniami ust. 7 pkt. 2 IDW, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku Nr 3, Rozdział II SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach