Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala w ramach modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

"Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 428 298 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu
  ul. Konstytucji 3 Maja 35
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 428 298, fax. -
  REGON: 21036841800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiedzyrzecz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala w ramach modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o., w ramach modernizacji szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przedmiot zamówienia jest elementem projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dodatek nr 10 do SIWZ), będącymi integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł – słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 - przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej dwa zadania o minimalnej łącznej wartości 500.000,00 zł brutto w zakresie robót budowlanych, ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w obiektach o charakterze użyteczności publicznej, w tym jedno z powyższych zadań winno być wykonane w obiekcie szpitalnym na kwotę minimum 250.000,00 zł brutto zgodnie z dodatkiem nr 3 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. 2. Wykaz osób- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o postawie dysponowania tymi osobami wg dodatku nr 4 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 10 ppkt. 10.1 ust. 3 lit. b SIWZ. 3. Jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię poświadczoną notarialnie. 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żądane Oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach