Przetargi.pl
Wykonanie pracowni żywienia pozajelitowego w Aptece Szpitalnej w WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Dekerta
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  Dekerta 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pracowni żywienia pozajelitowego w Aptece Szpitalnej w WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace projektowe, wykonanie robót montażowo-budowlanych i instalacyjnych oraz dostawę i montaż wyposażenia, w istniejących pomieszczeniach zlokalizowanych w istniejącym budynku „Apteki”, w szczególności: - opracowanie projektu technologicznego wraz z projektem wentylacji i klimatyzacji oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-organizacyjne; - opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego na przyjęte rozwiązania, wykończenie, montowane urządzenia itp., uwzględniające projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników; - uzyskanie prawomocnej decyzji na budowę; - ustanowienie kierownika budowy; - wykonanie robót montażowo-budowlanych na podstawie powyższego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę, - instalacja boksu jałowego w technologii szklano-aluminiowej posiadającego certyfikat PZH; - sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej; - dostawa i montaż wyposażenia; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód i pozwoleń na użytkowanie Pracowni Żywienia Pozajelitowego; - dostarczenie Zamawiającemu raportu z wynikiem pozytywnym w zakresie uzyskania w pomieszczeniach odpowiedniej klasy czystości powietrza (dotyczy pomieszczeń gdzie wymagana jest klasa czystości powietrza A,B oraz C).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na dzień składania ofert Wykonawca przedstawia następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty; 2. Wypełniona Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej; 3. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie lub osobnej koszulce, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty. 4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach