Przetargi.pl
„Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin.”

Gmina Rzepin ogłasza przetarg

 • Adres: 69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7596292 w. 36, , fax. 95 7596478
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzepin
  Plac Ratuszowy 1
  69-110 Rzepin, woj. lubuskie
  tel. 95 7596292 w. 36, , fax. 95 7596478
  REGON: 21096683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzepin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbiórki odpadów (wg specyfiki rodzajowej zawartej w pkt. 3.7. i 3.8. SIWZ). 3.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport: 3.1.1. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach, pojemnikach lub kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych. 3.1.2. Segregowanych (gromadzonych w workach, pojemnikach lub urządzeniach w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów: a) papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), b) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), c) tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 20 01 40, 15 01 04) d) odpadów ulegających biodegradacji – kod 20 01 08, oraz e) odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon, ceramicznych odpadów sanitarnych wystawianych przez mieszkańców podczas tzw. akcji wystawka, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 16.1.2.1. SIWZ. 3.2. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzepin zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego zgodnie z uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (i jej późn. zm.). 3.3. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemnika lub kontenera. 3.4. Ilość odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny wytwarzana na terenie nieruchomości zamieszkałych szacowana na podstawie kart przekazania odpadów uzyskanych od podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzepin wynosi 3 246,428 Mg (dane za okres z 2018 roku). 3.5. Ilość odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny wytwarzana na terenie nieruchomości zamieszkałych szacowana na podstawie kart przekazania odpadów uzyskanych od podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzepin dla poszczególnych frakcji odpadów przedstawia się następująco (dane za okres z 2018roku): a) odpady biodegradowalne – 104,28 MG b) tworzywa sztuczne – 79,002 MG c) papier – 347,194 MG d) szkło – 40,59 MG 3.6. Ilość odpadów wielkogabarytowych zbieranych podczas tzw. akcji wystawka szacowana na podstawie kart przekazania odpadów uzyskanych od podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzepin wynosi 189,58 Mg (dane za okres z 2018 roku). 3.7. W zakresie nieruchomości zamieszkałych odpady odbierane z terenu miasta i terenu gminy będą gromadzone w następujących typach pojemników bądź urządzeń (dostarczonych przez Wykonawcę): 3.7.1. pojemniki o pojemności 120/240 l w zależności od wielkości gospodarstwa domowego do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej miejskiej i wiejskiej; 3.7.2. pojemniki o pojemności 240/1100 l w zależności od wielkości gospodarstwa domowego do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie wielolokalowej w zabudowie miejskiej i wiejskiej; 3.7.3. worki o pojemności 60 l w kolorze brązowym do zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej; 3.7.4. pojemniki w kolorze brązowym o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych w zabudowie wielolokalowej (dopuszcza się zastosowanie pojemników w innym kolorze pod warunkiem oznaczenia pojemnika np. za pomocą naklejki); 3.7.5. worki HDPE z taśmą do związywania o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych na terenie gminy dla następujących frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne (i metale oraz opakowania wielomateriałowe), oraz worki o pojemności 60 l do zbiórki odpadów zielonych, oznakowanych odpowiednio kolorem – niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego uzupełniania, po każdorazowym odbiorze worków do selektywnej zbiórki odpadów, poprzez pozostawianie na terenie nieruchomości nowych (nieużywanych), pustych worków w liczbie odpowiadającej ilości worków odebranych, co oznacza, że Wykonawca pozostawia worki w takiej ilości i tej frakcji odpadów, która została z danej nieruchomości odebrana. Wykonawca będzie zobowiązany także do bieżącego wydawania Zamawiającemu pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów (do siedziby Zamawiającego), zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracownika Zamawiającego (telefon, faks, e-mail). Dostarczone worki będą wydawane mieszkańcom, w sytuacji, gdy ilość worków dostarczonych przez Wykonawcę będzie niewystarczająca. Szacuje się, iż comiesięczne zapotrzebowanie worków dostarczanych do siedziby Zamawiającego wynosi: worki koloru niebieskiego i zielonego – po 100 szt., worek koloru żółtego – 200 szt., worek koloru brązowego (w okresie od kwietnia do listopada włącznie) - 200 szt. Koszt wyposażenia nieruchomości w worki oraz zaopatrzenia Zamawiającego ponosi Wykonawca. 3.7.6. urządzenia przystosowane do segregacji odpadów zbieranych selektywnie o pojemności uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów w przypadku zabudowy wielorodzinnej. 3.7.7. W przypadku budynków wielolokalowych wskazanych przez Zamawiającego (dane adresowe wskazano w załączniku nr 3) wykonawca zapewni urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów np. typu igloo lub pojemniki 1100 l – z wlotem do pojemnika uniemożliwiającym włożenie tam pełnego worka . 3.7.8. Do zbierania zwiększonych ilości zmieszanych odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych dopuszcza się także używanie worków z folii HDPE o pojemności 120 l. Oznacza to, iż w przypadku zapełnienia pojemnika na zmieszane odpady komunalne przez właściciela/użytkownika nieruchomości zamieszkałej, Wykonawca zobowiązany jest odebrać zwiększone ilości (np. w wyniku przepełnienia pojemnika) odpadów zgromadzone w workach z folii HDPE (dowolnego koloru) o pojemności 120 l. 3.8. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia w urządzenia do zbierania odpadów i do odbioru wszystkich odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK na terenie miejscowości Rzepin na nieruchomości zlokalizowanej na terenie ZAMK ul. Sienkiewicza 20 Rzepin. Obsługa PSZOK obejmuje wyposażenie, utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie. Wykonawca wyposaży PSZOK w pojemniki (4 szt. x 1100 l) do gromadzenia frakcji zbieranych selektywnie (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady) oraz kontenera do gromadzenia gruzu i kontenera na odpady wielkogabarytowe. Obsługa PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: - odpady selektywne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania, wielomateriałowe (150101, 200101,150105, 150107, 200102); - zużyte opony (160103); -akumulatory i baterie (200133, 200134); -przeterminowane leki i opakowania po lekach (200131, 200132, 200113,200125, 200127); -chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp., i opakowania po chemikaliach; -odpady zielone (200201); odpady ulegające biodegradacji (200108) -meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307); -odpady budowlane i rozbiórkowe (170102, 170103); -tekstylia (200111) -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (200123, 200135, 200136) Oprócz odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wykonawca będzie realizował transport odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dni robocze (wywóz około 50 razy w czasie trwania umowy), w terminie 3 dni po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. 3.9. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w urządzenia – pojemniki na odpady zmieszane (zarówno w zakresie selektywnej jak i nieselektywnej zbiórki odpadów), oraz worki HDPE o pojemności 60 L i 120 L lub pojemniki igloo lub 1100 L do gromadzenia odpadów (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów)w terminie do 01.07.2019 r. Każdorazowo w dniu odbioru odpadów selektywnie zbieranych, zgodnie z ustalonym harmonogramem, Wykonawca dostarczy worki HDPE 60 L i 120 L z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. 3.7.5. SIWZ. 3.10. Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia pojemników wspólnych dla nieruchomości zamieszkałych np. przyległych, po uzyskaniu zgody wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości, z uwzględnieniem wymaganego przelicznika w stosunku do 1 osoby, zawartego w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie – załącznik nr 2 do SIWZ, przedmiotowy wykaz będzie udostępniony najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3.11. Liczbę pojemników oraz liczbę worków oraz pozostałych urządzeń przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów (w porozumieniu z Zamawiającym) ustali Wykonawca na podstawie wykazu gospodarstw indywidualnych, o których mowa w pkt. 3.11 i 3.12. Ustawienie pojemników do obsługi budynków wielorodzinnych nastąpi po skonsultowaniu ich lokalizacji z Zamawiającym lub w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych bezpośrednio z ich zarządcą. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu Gminy Rzepin w celu zlokalizowania zakresu usług. 3.12. Odpady będą zbierane od ok. 7858 mieszkańców z ok. 2319 gospodarstw domowych. Szczegółowy wykaz gospodarstw indywidualnych oraz budynków zamieszkania zbiorowego określa załącznik nr 3 do SIWZ. Zaktualizowany wykaz Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej na pięć dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi. 3.13. Szczegółowy wykaz indywidualnych budynków zamieszkania zbiorowego oraz wykaz lokalizacji z podziałem na segregujących i gospodarstwa niesegregujące odpady - załącznik nr 3 do SIWZ. 3.14. Zbiórką zostanie objęty teren całego miasta i terenu gminy – mapka poglądowa z wykazem miejscowości stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3.15. W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w typach pojemników, o których mowa w pkt. 3.7 SIWZ. 3.16. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do umowy z wykonawcą z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie – załącznik nr 2 do SIWZ. Za przygotowanie harmonogramów wywozu odpowiada Wykonawca. Harmonogram powinien być przygotowany nie później jak 5 dni po podpisaniu umowy. Wywozy mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00. Jeśli zaplanowany w harmonogramie dzień wywozu wypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy) Wykonawca wykona usługę następnego dnia roboczego. Harmonogram powinien zawierać informację, że odpady powinny być wystawiane w dniu odbioru przed godziną 700, a w przypadku zbiórki odpadów wielkogabarytowych pierwszego dnia zbiórki przed godziną 700. 3.17. Odpady zmieszane gromadzone będą w pojemnikach dowolnego koloru, (poza kolorami przyporządkowanymi dla urządzeń, pojemników i worków do segregacji odpadów) ale wyraźnie oznakowanych, że są przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych. 3.18. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.19. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W przypadku braku możliwości naprawy pojemnika lub jego kradzieży, Wykonawca udostępni nowy pojemnik (bez uszkodzeń i wad) w terminie do pięciu dni roboczych od zgłoszenia. Wykonawca w takim wypadku nie ma prawa żądać odszkodowania od Zamawiającego. 3.20. Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych, w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną) na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Dokumentację wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający będzie rozpatrywał każdy zgłoszony przypadek indywidualnie pod względem konieczności zmiany deklaracji dla danej nieruchomości, a w przypadku zmiany deklaracji zostanie poinformowany o danym fakcie Wykonawca w przeciągu miesiąca od dnia złożenia dokumentacji wskazanej powyżej . 3.21. Wykonawca zobowiązany jest do: 3.21.1. Terminowego zbierania i wywożenia odpadów. 3.21.2. Przekazywania wszystkich odpadów komunalnych i odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych określonej w pkt. 3.2. 3.21.3. Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów (ZUOK Długoszyn) do składowania, unieszkodliwiania lub odzysku i recyklingu. 3.21.4. Uzyskania u uprawnionego podmiotu (ZUOK Długoszyn) wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu gminy Rzepin na karcie przekazania odpadów oraz uzyskania dowodów ważenia w/w odpadów. 3.21.5. Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności przypadki nieodebrania odpadów z nieruchomości (telefonicznie pod nr tel. 95 759 60 30 lub na adres e-mail: apiasecka@rzepin.pl). 3.21.6. Informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach związanych z odbiorem odpadów komunalnych (np. zmianie godzin odbioru odpadów) w terminie co najmniej 7 dni przed dniem obowiązywania zmian. 3.21.7. Rozliczanie się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych dokumentów. 3.21.8. Utrzymania w należytym stanie sanitarnym i porządkowym pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 3.22. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3.23. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i transportu odpadów komunalnych. 3.24. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 3.24.1. Miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy. 3.24.2. Raporty wagowe miesięczne. 3.24.3. Karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami – miesięczne. 3.24.4. Raport z kontroli selektywnej zbiórki. 3.24.5. Półroczne sprawozdania, o których mowa w art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminach ustawowych. 3.24.6. Raport z odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do umowy. 3.24.7. Miesięczne raporty zawierające informację o ilości i rodzaju wydanych pojemników (w trakcie trwania umowy) wraz z lokalizacją według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do umowy. 3.25. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca będzie posiłkował się następującymi dokumentami wg zestawienia poniżej: 3.25.1. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz gospodarstw indywidualnych i budynków zamieszkania zbiorowego oraz wykaz lokalizacji z podziałem na segregujących i niesegregujących odpady 3.25.2. harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych, zielonych i pozostałych zbieranych selektywnie z podziałem na tereny miejskie i wiejskie – załączniki nr od 3 do 6 do umowy. 3.25.3. Załącznik Nr 2 - Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Rzepinie 78 8371 0009 0001 8119 2000 0080 z oznaczeniem : Wadium nr referencyjny RIZP.271.5.2019.KK 9.5. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. 9.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy. 9.8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Ustawy. 9.9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej, dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie opisanej WADIUM, a jego kopia w ofercie. 9.10. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 9.11. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, a) jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Rzepina, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzepin wszystkich rodzajów odpadów będących przedmiotem usługi b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701) Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę zezwolenia na transport odpadów oraz zaświadczenia o dokonanym wpisie do rejestru działalności regulowanej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach