Przetargi.pl
„Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Gmina Stare Kurowo ogłasza przetarg

 • Adres: 66-540 Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 76-15-052 , fax. 0-95 76-15-102
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Kurowo
  ul. Daszyńskiego 1
  66-540 Stare Kurowo, woj. lubuskie
  tel. 0-95 76-15-052, fax. 0-95 76-15-102
  REGON: 21096678600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starekurowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jest wykonanie zadania pn.„Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” .Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty rozbiórkowe istniejących instalacji elektrycznych, wodnych, sanitarnych, c.o.,. demontaż istniejących urządzeń i wyposażenia budynku, - roboty rozbiórkowe sufitów podwieszanych, ścianek działowych, - rozbiórki wszelkich warstw podłóg, - remont dachu, konstrukcji, wymiana pokrycia papowego, - roboty murowe, budowa ścian działowych z płyt g-k oraz zabudów w systemie lekkiej zabudowy, - posadzki płytkowe z płytek ceramicznych, - modernizację sanitariatów, - remont tynków i prace malarskie - wymianę stolarki wewnętrznej: parkiety, schody, - wymianę stolarki drzwiowej, - wymianę parapetów, - budowę instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji. - dostawę i montaż klimatyzatorów – 4 szt. - budowę instalacji oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania wentylacji i klimatyzacji, - remont schodów zewnętrznych, - remont elewacji poprzez ocieplenie budynku, położenie tynku strukturalnego i malowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach