Przetargi.pl
DOSTAWA BONÓW/KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH ZASTĘPUJĄCYCH POSIŁKI REGENERACYJNE/PROFILAKTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW MZUK SOSNOWIEC

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-214 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22i
  41-214 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22, , fax. -
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA BONÓW/KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH ZASTĘPUJĄCYCH POSIŁKI REGENERACYJNE/PROFILAKTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW MZUK SOSNOWIEC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie papierowej bonów /kuponów żywieniowych zastępujących posiłki regeneracyjne/profilaktyczne dla pracowników MZUK Sosnowiec. Pod pojęciem bonów żywieniowych zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, uprawniające do płacenia za zakup posiłków lub artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Bony żywieniowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem (podrabianiem lub przerabianiem), poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu/znaku termicznego /znaku wodnego. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru oferowanego bonu. 2. Wartość nominalna jednego bonu 9,00 PLN. 3. Maksymalna ilość zamówionych bonów – 38 000 szt. w całym okresie realizacji zamówienia. 4. Dostawa bonów odbywać się będzie partiami (w systemie miesięcznym) według potrzeb Zamawiającego, poprzez zamówienia częściowe przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin dostawy bonów (nie dłuższy niż 3 dni i nie krótszy niż 1 dzień) jest w niniejszym postępowaniu jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Wymagany okres gwarancji-nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące. Okres gwarancji jest w tym postępowaniu jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Miejsce realizacji bonów winno obejmować placówki handlowe zlokalizowane na terenie miasta Sosnowca. W przypadku odmowy realizacji bonu w danej placówce handlowej znajdującej się w wykazie placówek sporządzonym przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do wskazania kolejnej placówki w terminie 3 dni od dnia powiadomienia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach