Przetargi.pl
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-507 Katowice, ul. Francuska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 593 002 , fax. 323 593 001
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Francuska 78
  40-507 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 593 002, fax. 323 593 001
  REGON: 27374789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa bonów żywieniowych . Przez „bony żywieniowe” Zamawiający uznaje emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 419) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna dostawa bonów żywieniowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, uprawniających do płacenia za posiłki i produkty spożywcze dostępne w punktach handlowych i gastronomicznych w każdorazowo zamawianych ilościach i nominałach:179,3 kompletów x 12 miesięcy = 2.151,6 kpl. Każdy komplet o wartości 190 złotych. ŁĄCZNA WARTOŚĆ BONÓW ŻYWIENIOWYCH: 408,804,00 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy osiemset cztery zł 00/100). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na bony żywieniowe tylko w wersji papierowej. 4. Bony żywieniowe winny być dostarczane do Zamawiającego sukcesywnie, co miesiąc wg zamówienia do 179,3 kompletów bonów po 190 zł każdy. 5. W przypadku bonów papierowych każdy komplet o wartości 190 złotych w nominałach 2, 3, 5, 8 i 10 złotych, każdorazowo w zależności od zapotrzebowania. 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia w pełnym zakresie ilościowym, w danym miesiącu. Zmniejszenie ilości bonów nie może przekroczyć 50% całości miesięcznego zamówienia tj. 90 kompletów. 7. Bony winny być dostarczane do 10-ego każdego następnego miesiąca. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prowizji w wysokości nie większej niż 1% wartości zamawianych bonów (tj. max. 4.088,04 zł + podatek VAT).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach