Przetargi.pl
Dostawa bonów/kuponów żywieniowych do wydawania pracownikom MGW w Zabrzu w celu otrzymywania przez nich profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzenia takich posiłków we własnym zakresie

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
  ul. Georgiusa Agricoli 2
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  REGON: 243220420
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów/kuponów żywieniowych do wydawania pracownikom MGW w Zabrzu w celu otrzymywania przez nich profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzenia takich posiłków we własnym zakresie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa bonów/kuponów żywieniowych do wydawania pracownikom Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w celu otrzymywania przez nich profilaktycznych posiłków/produktów do przyrządzenia takich posiłków we własnym zakresie” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę bonów żywieniowych (kuponów) na realizację posiłków profilaktycznych o wartości nominalnej  5zł w ilości 6 324 sztuk (31 620 zł)  10zł w ilości 13 695 sztuk (136 950 zł)  15zł w ilości 9 462 sztuk (141 930 zł)  Minimalny termin ważności to 12 miesięcy 2. Bony/kupony z dodatkowym nadrukiem o zakazie kupna alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. 3. Szacunkowa ilość bonów żywieniowych (kuponów) zamawianych miesięcznie w okresie realizacji umowy wynosić będzie: 2 456 sztuk o różnych nominałach. 4. Wykonawca musi dysponować siecią punktów (placówek) handlowych i/lub gastronomicznych realizujących bony żywieniowe na posiłki profilaktyczne, oferujących w sprzedaży produkty spożywcze i/lub gotowe posiłki, zlokalizowanych na terenie granic administracyjnych Miasta Zabrza. Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach