Przetargi.pl
Dostawę bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-507 Katowice, ul. Francuska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 593 002 , fax. 323 593 001
 • Data zamieszczenia: 2020-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Francuska 78
  40-507 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 593 002, fax. 323 593 001
  REGON: 27374789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa wojewodzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa bonów żywieniowych . Przez „bony żywieniowe” Zamawiający uznaje emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 419) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2.Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna dostawa bonów żywieniowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, uprawniających do płacenia za posiłki i produkty spożywcze dostępne w punktach handlowych i gastronomicznych w każdorazowo zamawianych ilościach i nominałach:197 kompletów x 12 miesięcy = 2.364 kpl. Każdy komplet o wartości 190 złotych. ŁĄCZNA WARTOŚĆ BONÓW ŻYWIENIOWYCH: 449.160,00 zł,(słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt zł 00/100). 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert na bony żywieniowe tylko w wersji papierowej. 4.Bony żywieniowe winny być dostarczane do Zamawiającego sukcesywnie, co miesiąc wg zamówienia - do 197 kompletów bonów po 190 zł każdy. 5.W przypadku bonów papierowych każdy komplet o wartości 190 złotych w nominałach 2, 3, 5, 8 i 10 złotych, każdorazowo w zależności od zapotrzebowania 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia w pełnym zakresie ilościowym, w danym miesiącu. Zmniejszenie ilości bonów nie może przekroczyć 50% całości miesięcznego zamówienia tj. 98,5 kompletów. 7. Bony winny być dostarczane do 10-ego każdego następnego miesiąca. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prowizji w wysokości nie większej niż 1% wartości zamawianych bonów (tj. max. 4.491,60 zł + podatek Vat).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy PZP w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w: ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585 tytuł przelewu „wadium w przetargu na dostawę bonów żywieniowych dla pracowników WORD Katowice”. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „Wadium w przetargu na dostawę bonów żywieniowych dla pracowników WORD Katowice” w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 5 Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – (WZÓR w pliku do pobrania). W celu weryfikacji kryterium dostępność punktów handlowych i gastronomicznych w których można płacić za posiłki i produkty spożywcze bonami żywieniowymi w formie papierowej- należy załączyć WYKAZ PUNKTÓW HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH na terenie województwa śląskiego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach