Przetargi.pl
DOSTAWY BONÓW ŻYWIENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW MZUK SOSNOWIEC

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY BONÓW ŻYWIENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW MZUK SOSNOWIEC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie papierowej bonów żywieniowych dla pracowników MZUK Sosnowiec. Pod pojęciem bonów żywieniowych zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, uprawniające do płacenia za zakup posiłków lub artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Bony żywieniowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem ( podrabianiem lub przerabianiem), poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu/znaku termicznego /znaku wodnego. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru oferowanego bonu. 2. Wartość nominalna jednego bonu 6,00 PLN. 3. Maksymalna ilość zamówionych bonów – 33 333 szt, w całym okresie realizacji zamówienia. 4. Dostawa bonów odbywać się będzie partiami ( w systemie miesięcznym) według potrzeb Zamawiającego, poprzez zamówienia częściowe przesyłane drogą faxową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach