Przetargi.pl
Dostawa artykułów higienicznych i gospodarczych

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-752 Katowice, ul. Medyków 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7894131 , fax. 032 2526727, 7894001-02
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Medyków 14 14
  40-752 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 7894131, fax. 032 2526727, 7894001-02
  REGON: 00028908700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csk.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów higienicznych i gospodarczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1 - chemia do użytku ogólnego Pakiet 2 - chemia specjalistyczna Pakiet 3 - mydło w płynie Pakiet 4 - preparat myjąco pielęgnujący do rąk Pakiet 5 - preparaty do chirurgicznego mycia rąk, ochrony i pielęgnacji rąk Pakiet 6 - chemia profesjonalna do maszynowego mycia naczyń Pakiet 7 - artykuły gospodarcze i sprzęt ręczny do mycia powierzchni Pakiet 8 - worki z folii, pokrowce dla zmarłych, fartuchy z folii Pakiet 9 - worki papierowe na odpady przeznaczone do utylizacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csk.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach