Przetargi.pl
Zakup i dostawa środków czystości oraz sprzętu do sprzątania, nr postępowania: TZM/04/P/15

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 605 35 00 , fax. 32 605 35 08
 • Data zamieszczenia: 2016-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
  ul. Panewnicka 65 65
  40-760 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 605 35 00, fax. 32 605 35 08
  REGON: 27626768600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kolejowy.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa środków czystości oraz sprzętu do sprzątania, nr postępowania: TZM/04/P/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa środków czystości oraz sprzętu do sprzątania z podziałem na pakiety. Pakiet nr 1 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 3.526 szt. Pakiet nr 2 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 11.490 szt., 120 op., 50 par. Pakiet nr 3 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 433 szt., 12 kpl. Pakiet nr 4 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 87.690 szt., 30 op. Pakiet nr 5 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 90 szt. Pakiet nr 6 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 10 kanistrów. Pakiet nr 7 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 1.263 szt., 20 kpl. Pakiet nr 8 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 107 szt. Temat: Zakup i dostawa środków czystości oraz sprzętu do sprzątania Pakiet nr 9 - Zakup i dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia rocznego około 18 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice lub www.kolejowy.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach