Przetargi.pl
Dostawa środków czystości do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2516989 w.117,122; 2055022 , fax. 32 251 89 67
 • Data zamieszczenia: 2015-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  ul. Raciborska 37 37
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2516989 w.117,122; 2055022, fax. 32 251 89 67
  REGON: 27762086000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków czystości do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące00/100 zł) 8.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Dziale Finansowo - Księgowym, znajdującym się na parterze budynku przy ul. Raciborskiej 37 Katowicach pokój nr 012, załączając równocześnie do oferty kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem Gwarancja zapłaty wadium powinna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski O/Katowice, Nr 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826 - za datę złożenia wadium w tej formie przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kasy oszczędnościowo - kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach