Przetargi.pl
Dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ZP- 2 -D/2016

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 449 21 14
 • Data zamieszczenia: 2016-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
  ul. Uzdrowiskowa 54 54
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 449 21 14
  REGON: 00029188800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ZP- 2 -D/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3- pakiety. Kody CPV : 39813000-4 pasty i proszki czyszczące; 39224000-8 miotły i szczotki inne artykuły różnego rodzaju; 19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych; 33760000-5 papier toaletowy,chusteczki higieniczne,ręczniki do rąk,serwety; 33741200-8 płyny do rąk i ciała; 18930000-7 worki i torby; 33711900-6 mydło; 39800000-0 środki czyszczące i polerujące; 39830000-9 środki czyszczące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy środków czystości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gozdroj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach