Przetargi.pl
Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego PN; Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2623422 , fax. 032 2623422
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
  ul. Szpitalna 13 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 032 2623422, fax. 032 2623422
  REGON: 00031007700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-dg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego PN; Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego PN; Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego - Poniżej 5 000 000 Euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 55 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. - nr konta 65 1030 1508 0000 0008 0375 6031

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-dg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach