Przetargi.pl
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU A STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ Z ZABUDOWĄ PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH NA MAPY FORMATU A0

Powiat Gliwicki ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 332 66 20 , fax. 32 332 66 47
 • Data zamieszczenia: 2015-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gliwicki
  ul. Zygmunta Starego 17 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 332 66 20, fax. 32 332 66 47
  REGON: 27625498500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU A STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ Z ZABUDOWĄ PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH NA MAPY FORMATU A0
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące adaptację pomieszczeń piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Gliwicach z przeznaczeniem na archiwum zakładowe oraz z zabudową przesuwnych regałów archiwizacyjnych i szaf szufladowych na mapy formatu A0 Roboty obejmują m.in.: - prace przygotowawcze (demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, wyburzenia fragmentów ścian, skucie tynków ścian i sufitów, skucie posadzek), - wykonanie płyty żelbetowej, - osuszenie, odgrzybianie ścian, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej ścian i posadzki, - wykonanie zamurowani, nadproży, obudów elementów stalowych, - tynkowanie, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie, - ułożenie płytek ceramicznych, zamontowanie szyn jezdnych regałów przesuwnych, - dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych - antywłamaniowych, - likwidację przyłącza wody, - przepięcie instalacji wodnej zasilanej z likwidowanego przyłącza do instalacji wodnej dla której źródłem wody jest inne przyłącze, - demontaż istniejących grzejników c.o., - rozbudowa instalacji c.o. oraz montaż nowych grzejników płytowych zasilanych od boku, - instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej, - instalacje elektryczne oświetlenia (podstawowe i ewakuacyjne) i gniazd wtykowych, - dostawa i montaż regałów jezdnych i szaf wieloformatowych. Budynek Starostwa Powiatowego został ujęty pod nr. 1032 w spisie obiektów chronionych prawem miejscowy - Aneks nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego centrum i śródmieście miasta, tzw. Centralne tereny miasta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do siwz) zawiera projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi Pzp, a zwłaszcza art. 29 -31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Getin Noble Bank S.A. O Gliwice 57 1560 1081 0000 9040 0005 2121, z dopiskiem Wadium - postępowanie nr WIZ.272.1.0666.2015. Dowodem wniesienia wadium w terminie jest zaksięgowanie wymaganej kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w depozycie, w kasie zamawiającego w budynku Starostwa Powiatowego, w godzinach: od poniedziałku do środy 8.00-15.00, czwartki 8.00-17.00, piątki 8.00-13.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach