Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Miedźna.

Gmina Miedźna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2116338, 2116196, 2116160 , fax. 032 2116089
 • Data zamieszczenia: 2015-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźna
  ul. Wiejska 131 131
  43-227 Miedźna, woj. śląskie
  tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, fax. 032 2116089
  REGON: 27625829100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Miedźna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Miedźna ZP.271.2.2015, obejmujące termomodernizację budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1. 2.Zakres inwestycje obejmuje: a. montaż urządzeń technologicznych stacji wymienników wyposażonej w wymiennik o mocy dla c.o. 200 kW wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym, b. docieplanie ścian zewnętrznych o powierzchni ok. 2050 m2, c. docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej o grubości 20 cm na powierzchni ok. 1200 m2, d. wymianę stolarki okiennej, e. wymianę stolarki drzwiowej. Zakres prac termomodernizacyjnych do wykonania: a. demontaż elementów istniejącej elewacji (blachy trapezowej, parapetów, okratowania okien), b. demontaż zniszczonej stolarki okiennej i montaż nowej stolarki okiennej wykonanej z PVC o współczynniku U 1,1 W/m2K,c. montaż nowych parapetów zewnętrznych przy wszystkich oknach, d. skucie uszkodzonych tynków ze ścian zewnętrznych, e. uzupełnienie tynku cem wap kat III f. ocieplenie ścian zewnętrznych gr.15cm wraz z wyprawą elewacyjną f. cienkowarstwowy akrylowy baranek 1,5-2 mm, g.docieplenie ścian podziemnych gr. 10cm , h. docieplenie stropodachu (granulat z wełny mineralnej) gr 20cm (grubość po osiadaniu), i. wykonanie obróbek blacharskich, j. wymiana rynien i rur spustowych, k. wymianę stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na stolarkę stalową i aluminiową, l. wymiana krat wentylatorów, m. malowanie i ponowny montaż krat z dospawaniem przedłużenia, n. modernizacja instalacji odgromowej o. nowy montaż instalacji odgromowej. Ponadto przewiduje się remonty i naprawy: a. naprawa stopni schodowych przy wejściu głównym do budynku przychodni przez skucie starej szlichty, b. wykonanie nowej i oklejenie płytką gresową mrozoodporną i antypoślizgową, c. remont kominów ponad poziomem powierzchni dachu, d. zdjęcie nasad kominowych, e. zdjęcie czap kominowych, f. skucie tynków kominów, g.naprawa ubytków w kominach, h. ponowne tynkowanie kominów, i. montaż obróbek blacharskich i naprawa izolacji wokół kominów, j. malowanie kominów, farba silikonowa, k. wykonanie ścianki działowej z drzwiami, zlokalizowanej w piwnicy. 3.Szczegółowy zakres robót opisany został w załącznikach do SIWZ w tym: a. Dokumentacji technicznej, b. Przedmiarze robót, c. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Stanowiących załącznik D do SIWZ. 4.Z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą prowadzone w obrębie czynnego obiektu publicznego, należy uwzględnić w procesie realizacyjnym ograniczenie do minimum utrudnień w normalnym jego funkcjonowaniu oraz minimalizację hałasu. 5.Z uwagi na fakt zasilania z istniejącego węzła cieplnego części budynku tzw. wysokiego nie będącego własnością Zamawiającego planowany jest rozdział instalacji na dwa budynki tj. a. budynek niski i łącznik zasilany z węzła objętego niniejszym zamówieniem, b. budynek wysoki zasilany z odrębnego węzła zabudowanego w nowej lokalizacji poza zamówieniem. W przypadku zaistnienia awaryjnej konieczności zapewnienia zasilania budynku wysokiego z istniejącego węzła cieplnego należy uwzględnić możliwość funkcjonowania istniejącego węzła wraz z nowym węzłem objętym zamówieniem. 6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 7.We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający poprzez nazwy, oznaczenia wskazuje producenta, pochodzenie materiału, urządzenia, sprzętu, dopuszcza się złożenie oferty równoważnej na materiał, urządzenie, sprzęt równoważny. Za równoważne materiały, urządzenia, sprzęt Zamawiający uzna te, które posiadają skład fizykochemiczny, parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem równoważności rozumie inny materiał lub urządzenie, pochodzące od innego producenta niż wskazany w załącznikach do SIWZ, pod warunkiem że służy do tego samego celu, posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne lub użytkowe, co produkt oryginalny. Równoważność oznacza materiał nie gorszy gatunkowo niż określony w SIWZ, wskazanie znaku towarowego lub pochodzenia nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy jako określenie standardów i parametrów. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 08.09.2015r. do godz. 12:00).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.miedzna.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach