Przetargi.pl
Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 - Etap I

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2546031 w. 249, 2504164 , fax. 032 2541717
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  ul. Kossutha 6 6
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2546031 w. 249, 2504164, fax. 032 2541717
  REGON: 27159080400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ietu.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 - Etap I. W zakres prac Etapu I wchodzą w szczególności: przeniesienie istniejącego punktu dystrybucyjnego z parteru na 1 piętro, budowa w nowej lokalizacji pośredniego punktu dystrybucyjnego B (PPDB), budowa połączenia pośredniego punktu dystrybucyjnego B (PPDB) z przełącznicą centrali telefonicznej za pomocą kabla wieloparowego, przeniesienie istniejącego okablowania szkieletowego z parteru do pośredniego punktu dystrybucyjnego B (PPDB) na piętrze (połączenie światłowodowe łączące dwa istniejące punkty dystrybucyjne), instalacja głównej tablicy zasilającej tablice komputerowe - tablica TGK. Instalacja tablic piętrowych w zakresie Etapu 1 - (TK0-5, TK1-5, TK1-4, TK1-3), instalacja punktów elektryczno - logicznych (PEL) w zakresie zgodnym z planem instalacji dla Etapu 1, demontaż zbędnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. zgodnie z wymogami inwestora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ietu.katowice.pl; http://www.ietu.katowice.pl/Zam_Publ/zp.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach