Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2340696 , fax. 032 2340696
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Zygmunta Starego 17 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2340696, fax. 032 2340696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pzd.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zmówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, w II, III i IV standardzie odśnieżania, w ilości 251,632 km (załącznik nr 1 do umowy). 2) Termin realizacji zamówienia: - Termin rozpoczęcia: 01 listopada 2013 r. - Termin zakończenia: 31 marca 2014 r. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac. Zaleca się ewentualne dokonanie wizji lokalnej. 4) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia tj. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych. 5) W sezonie zimowym przewidziano 70 dób prowadzenia akcji czynnych i 81 dób prowadzenia akcji biernej zimowego utrzymania dróg (zw. dalej odpowiednio akcją czynną lub akcją bierną). 6) Przez akcję czynną rozumie się wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 2 do umowy) oraz wykazem standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych (załącznik nr 3 do umowy). 7) Przez akcję bierną rozumie się utrzymywanie sprzętu w tzw. gotowości, działanie punktu dyspozytorskiego, patrolowanie dróg oraz interwencyjne usuwanie śniegu lub zwalczanie śliskości na polecenie Zamawiającego lub w przypadkach stwierdzonych podczas patrolowania. 8) Wykonawca ma obowiązek rozpoczęcia prac natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. 9) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni całodobowy punkt dyspozytorski i zagwarantuje całodobową łączność telefoniczną z Zamawiającym. Wykonawca zapewni łączność radiową lub telefoniczną pomiędzy poszczególnymi jednostkami odśnieżającymi. Wykonawca wyraża gotowość do pracy 24 godziny na dobę. W ramach prowadzenia punktu dyspozytorskiego Wykonawca prowadził będzie obserwacje stanów pogody oraz DZIENNIK zawierający rejestrację temperatury powietrza i opadów śniegu w ciągu doby, mierzonych w odstępach 6-godzinnych. 10) Wykonawca w ramach prowadzonej Akcji Zima doprowadzi drogi do stanu przejezdności i zabezpieczy je przed śliskością do godziny 6.00 rano, kiedy to zwiększa się natężenie ruchu na drogach. Prace związane z zimowym utrzymaniem wykonywane będą w dniach, w których wymagają tego warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz). O rozpoczęciu i zaprzestaniu odśnieżania zadecyduje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. O decyzji Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie,. Na dzień przed prognozowanym atakiem zimy, Wykonawca powinien pozostawać w pełnej gotowości do działania, o czym zawiadomi telefonicznie Zamawiającego. W przypadku gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych Wykonawca może podjąć interwencję samodzielnie powiadamiając o powyższym fakcie telefonicznie Zamawiającego. 11) W przypadku wystąpienia szczególnie ciężkich warunków atmosferycznych Zamawiający dopuszcza uruchomienie sprzętu ciężkiego - dodatkowego - poza wykazanym przez Wykonawcę potencjałem technicznym w postaci: spycharek o mocy nie mniejszej niż 100 kM (2 szt.) oraz ładowarek (2 szt.). Uruchomienie powyższego sprzętu będzie możliwe jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego co nastąpi w pierwszej kolejności telefonicznie , a następnie zostanie potwierdzone w formie pisemnej. 12) W przypadku bezśnieżnej zimy, Wykonawca zobowiązuje się do pozostania w stanie pełnej gotowości. Po otrzymaniu jednoznacznego polecenia ze strony upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca rozpoczyna odśnieżanie. Zamawiający, w każdej chwili, jeżeli uzna dalszą akcję odśnieżania za zbędną, może zatrzymać pracę sprzętu i wezwać Wykonawcę do zaprzestania akcji. Za przepracowany czas pracy (liczbę dób, jaka upłynęła od momentu rozpoczęcia akcji odśnieżania) Wykonawca otrzyma określone umową wynagrodzenie za prowadzenie akcji czynnej, za czas pozostawania w gotowości otrzyma wynagrodzenie za akcję bierną. 13) Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego po zakończeniu bieżącego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru ma być sporządzony jako ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE obrazujące łączną ilość dób w ciągu miesiąca z podziałem na akcję czynną i akcję bierną oraz panujące w tym czasie warunki pogodowe. 14) Cena ryczałtowa za jedną dobę prowadzenia akcji czynnej powinna uwzględniać w szczególności: koszt odśnieżania i posypywania wszystkich dróg powiatowych przy pełnym wykorzystaniu posiadanych środków technicznych, koszt zakupu materiału, pracy sprzętu i ludzi. 15) Cena ryczałtowa za jedną dobę prowadzenia akcji biernej powinna obejmować koszt tzw. gotowości do działania, działania punktu dyspozytorskiego, patrolowania dróg oraz interwencyjnego zwalczania śliskości dróg (na polecenie Zamawiającego lub stwierdzonych podczas patrolowania dróg). 16) Przesyłane do Zamawiającego (każdego ostatniego dnia miesiąca) ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE, zawierać będzie informację na temat: łącznej liczby przepracowanych dób z rodzajem podjętej czynności ( akcja czynna, akcja bierna) . 17) Codziennie o godz. 8.00 rano Wykonawca przesyłał będzie za pomocą faksu lub na adres mailowy: pkarpa@zdpgliwice.pl do siedziby Zamawiającego RAPORT O STANIE DRÓG informujący, jakie drogi i o której godzinie zostały odśnieżone w ciągu minionej doby, oraz jaki jest aktualny stan nawierzchni dróg wchodzących w zakres umowy. Przesyłane raporty będą stanowić podstawę do dokonywania wizji w terenie i rozliczania Wykonawcy z wykonanego zadania. Jeżeli wynik kontroli przeprowadzonej w terenie (w przypadku intensywnych opadów śniegu - po 4 do 10 godzin od ich ustania w zależności od standardu) potwierdzi, że drogi, o których mowa w raporcie, nie zostały należycie odśnieżone lub zabezpieczone przed śliskością, to Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą umowną zgodnie z zapisami w umowie. 18) Wykonawca we własnym zakresie zapewni odpowiednią ilość soli i piasku, która wystarczy na prowadzenie Akcji Zima w ciągu całego sezonu zimowego. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 320/2001 z 14 sierpnia 2001r. ilość użytej soli drogowej do posypywania dróg nie może przekroczyć jednorazowo 25-30 g/m2 powierzchni. Sól drogowa wykorzystywana do posypywania dróg winna spełniać wymogi normy PN-86/C-84081/02. Materiały chemiczne stosowane w ramach Akcji Zima, muszą być składowane w odpowiednich, ekologicznych magazynach, nie powodujących uciążliwości dla środowiska, a ich wykorzystywanie winno się odbywać zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska określonymi przepisami prawa. 19) W pierwszej kolejności Wykonawca odśnieżał będzie i posypywał główne drogi II kolejności odśnieżania wraz z pasami włączeń i wyłączeń, skrzyżowania oraz pasy dla relacji skrętnych. Obiekty te muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do 4 godzin po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Drogi objęte III kolejnością odśnieżania muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do 6 godzin po ustaniu intensywnych opadów śniegu, a drogi IV kolejności - w ciągu 10 godzin. 20) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wydruków z tachometrów poszczególnych pojazdów biorących udział w Akcji Zima oraz wydruków GPS, jeżeli Wykonawca nimi dysponuje, obrazujących drogę przejazdu oraz pracę sprzętu. Powyższe dokumenty Wykonawca przedstawi w ciągu 24 godzin od momentu wezwania. 21) W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, Wykonawca posypie miejsca newralgiczne takie jak: strome podjazdy, odcinki wlotowe dróg podporządkowanych do skrzyżowań z drogami z pierwszeństwem przejazdu, przejścia dla pieszych znajdujące się w obrębie skrzyżowań, mieszaniną soli i piasku. Kierowca pojazdu płużącego ma obowiązek wozić ze sobą, a w razie konieczności użyć do ręcznego posypywania lub odśnieżania, sprzęt typu: łopata. Odśnieżaniu i posypywaniu podlega nie tylko tor ruchu pojazdu, ale w przypadku skrzyżowań, również odcinki dróg wlotowych krzyżujących się w ramach jednego skrzyżowania z drogami z pierwszeństwem przejazdu, co ma zapobiec powstawaniu zwałów śniegu w miejscach skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Drogi wlotowe powinny być odśnieżane na odcinku 8 metrów. Odśnieżaniu podlegają również zatoki autobusowe, pasy włączeń i wyłączeń które muszą być odśnieżane przez Wykonawcę w ramach odśnieżania drogi, na której się znajdują.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpgliwice.pzd.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach