Przetargi.pl
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: promocja projektu

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: promocja projektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe roboty budowlane, usługi i prace związane z promocją projektu pn: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe dostawy, usługi i roboty budowlane wykonywane na podstawie wystawianych przez Zamawiającego zleceń cząstkowych w związku z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, mających na celu promocję projektu w zakresie sukcesywnego wykonania na rzecz Zamawiającego 35 sztuk (odrębnych) tablic informacyjno-pamiątkowych o wymiarach 0,8 m x 1,2 m, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z własnych materiałów i przy użyciu własnych urządzeń, sił i środków, albo nabytych na własny koszt i własnym staraniem. Wykonanie tablic przez Wykonawcę obejmuje również uzgodnienie szczegółowej lokalizacji wbudowania tablic, dowóz, montaż oraz wbudowanie a także opracowanie projektu lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym polskim prawem budowlanym oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę bądź też uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku, gdy będzie to wymagane dla wbudowania tablic, co Wykonawca uczyni i wykona we własnym zakresie. Realizacja obejmuje:  Uzgodnienie szczegółowej lokalizacji wbudowania tablic.  Uzyskaniu wszystkich niezbędnych projektów oraz pozwoleń określonych przepisami prawa.  Wykonanie tablic.  Dostawa tablic.  Wbudowanie i montaż tablic. Ilości i rozmiary tablic do wykonania i wbudowania:  35 sztuk (odrębnych) tablic o wymiarach 0,8 m x 1,2 m. Projekt graficzny: Wzór tablicy informacyjno-pamiątkowej do wykonania stanowi załącznik do SIWZ. Wytyczne wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych: Wykonawca wykona, wbuduje i umieści wraz z montażem tablice informacyjno – pamiątkowe w szczegółowo uzgodnionych na etapie realizacji, miejscach na terenie Województwa Opolskiego w tym miasta Opola oraz gminach ościennych. Szczegółową lokalizację zgodnie z zaplanowanym miejscem wbudowania tablic, wykonawca uzgodni z właścicielem gruntu na którym będzie ona zlokalizowana. Tablice wykonane będą z jednolitego kawałka blachy i wbudowane zostaną po uzyskaniu własnym kosztem i staraniem wszystkich niezbędnych pozwoleń określonych przepisami prawa. Krawędzie tablicy winny być pozaginane. Mocowanie do podłoża za pomocą fundamentu wykonanego z betonu oraz ocynkowanych słupków. Nadruk odporny na promienie UV oraz warunki atmosferyczne, w pełnym kolorze. Tablice należy wykonać w sposób trwały i czytelny. Zamawiający wymaga, aby tablice oraz mocowania były trwałe i bezpieczne dla otoczenia zgodnie z miejscem wbudowania a ich umiejscowienie oraz wbudowanie następowało po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, które to Wykonawca uzyska we własnym zakresie i posiadał będzie okazując na wezwanie Zamawiającego, również w okresie gwarancji w przypadkach tego wymagających. Wykonawca posiadał będzie również przez cały okres realizacji ubezpieczenie przedmiotu zamówienia i okazywał je będzie na żądanie Zamawiającego w przypadkach tego wymagających. Przed przystąpieniem do wykonania i montażu tablic Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie szaty graficznej oraz właściciela gruntu w zakresie wbudowania. W przypadku gdy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uwag i usterek (jeśli będą), Wykonawca uwzględni je i wprowadzi. Szatę graficzną tablic należy wykonać zgodnie z wytycznymi tak aby spełniały warunki dotyczące wyglądu, zastosowanych logotypów, ich proporcji, rozmieszczenia, pól ochronnych, kolorystyki znaków, rodzaju zastosowanej czcionki, zgodnie z następującymi dokumentami:  Księga identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.  Karta Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.  System Identyfikacji Wizualnej Województwa Opolskiego, dostępnymi na stronie internetowej pod adresami: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja https://rpo.opolskie.pl/?p=30362 Miejsca wbudowania tablic: Województwo Opolskie miasto Opole:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001 O - budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza w Opolu.  Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul.Wrocławskiej.  Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul.Horoszkiewicza) i ul.Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo – rowerowych.  Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Al. Wincentego Witosa (lewa strona).  Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo – rowerowego.  Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona).  Przebudowa chodników wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul.Ozimskiej do ul. Grudzickiej i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo – rowerowych.  Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona).  Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bonczyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo – rowerowego.  Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy północnej od ul. Częstochowskiej do drogi transportu rolnego (prawa strona) Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe.  Przebudowa chodników wzdłuż ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do ul. Tarnopolskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo – rowerowych.  Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. Wspólnej do istniejącego ciągu przy CWK.  Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ramach rozbudowy ul. Krapkowickiej na odcinku od ul. Bolkowskiej do ul. Krapkowickiej (DK45) wraz z połączeniem z ciągiem od ronda im. Politechniki Opolskiej.  Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo – rowerowego.  Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej. Województwo Opolskie Gmina Krapkowice: • Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie kolejowym w dzielnicy Otmęt w Krapkowicach. Województwo Opolskie Gmina Prószków: • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe. Województwo Opolskie Gmina Dobrzeń Wielki: • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 - ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 - ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki. Województwo Opolskie Gmina Komprachcice: • Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435. • Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach. • Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach. Województwo Opolskie Gmina Gogolin: • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie. Województwo Opolskie Tarnów Opolski: • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski. Województwo Opolskie Gmina Strzeleczki: • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna. Etap I odcinek Moszna – Zielina. Uwagi dodatkowe: 1) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 2) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 4) Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 6) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 7) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 8) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 9) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. 10) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 11) Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną każdą z tablic informacyjno-pamiątkowej, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. 12) Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania muszą spełniać wymagania i standardy materiału, urządzenia, produktu, tj. muszą być co najmniej spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż i posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 13) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 917, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: Branża - drogi: Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Roboty polegające na wbudowaniu tablic Inne: - czynności w zakresie sporządzenia projektów graficznych tablic. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy. 14) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach