Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Kluczborku na potrzeby archiwum zakładowego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-701 Opole, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 451 16 91
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 16 91
  REGON: 17756002520000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Kluczborku na potrzeby archiwum zakładowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Kluczborku na potrzeby archiwum zakładowego. Zakres robót obejmuje:1) Roboty budowlane polegające na: a)wyburzeniu ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami, b) wykonaniu nowego rusztu stalowego pod torowiska regałów jezdnych, c) wykonaniu nowych posadzek, d) montażu regałów jezdnych i stacjonarnych, e) montażu nowej stolarki drzwiowej, f) malowaniu ścian i sufitów farbą emulsyjną, g) oklejeniu szyb folią chroniąca przed promieniowaniem UV, h) zamontowaniu na ścianach odbojnic i kątowników chroniących narożniki ścian, i) przebudowie istniejącego pomieszczenia sanitarnego na pomieszczenie techniczne dla potrzeb wentylacji, demontażu przyborów sanitarnych, demontażu ścianek działowych, wymianie drzwi na techniczne. 2) Roboty elektryczne polegające na: a) przebudowie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach, b) przebudowie instalacji teletechnicznych, c) montażu instalacji kontroli dostępu w pomieszczeniu archiwum i w aktualnie użytkowanych pomieszczeniach składnic akt, d) przebudowie instalacji SSP, e) wykonaniu pomiarów elektrycznych. 3) Roboty sanitarne polegające na: a) montażu instalacji wentylacji z centralą z odzyskiem ciepła wraz z automatyką i urządzeniami chłodzącymi, b) montażu instalacji klimatyzacji, c) przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres robót opisany jest w: 1) Projekcie budowlanym. 2) Projektach wykonawczych. 3) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 4) Przedmiarach robót. Miejsce wykonywania robót: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Inspektorat w Kluczborku ul. Katowicka 14, 46 200 Kluczbork.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) do podpisania oferty - w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych, 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) Pisemne zobowiązanie innego(ych) podmiotu(ów) do udostępnienia Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach