Przetargi.pl
BZP/PN/18/2015 - Sukcesywna dostawa krzeseł i foteli na potrzeby Politechniki Lubelskiej w roku 2015

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5384633 , fax. 081 5384372
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5384633, fax. 081 5384372
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP/PN/18/2015 - Sukcesywna dostawa krzeseł i foteli na potrzeby Politechniki Lubelskiej w roku 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa krzeseł i foteli na potrzeby Politechniki Lubelskiej w roku 2015. Sukcesywna dostawa krzeseł i foteli (Krzesło - 120 szt, Krzesło obrotowe - 30 szt, Fotel - 30 szt, Fotel z siatkowym oparciem - 15 szt, Fotel premium -15 szt.) zgodnych z Szczegółowym Opisem Zamówienia. Dostawy krzeseł i foteli objętych niniejszym postępowaniem, realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień jednostkowych, przesyłanych Wykonawcy przez Zamawiającego, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, określających ich asortyment i ilość. Termin realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych wynosi maks. 21 dni od daty przesłania przez Zamawiającego danego zamówienia, w sposób określony w zdaniu poprzednim. Zamawiający przewidział ten przetarg jako sukcesywną dostawę. W chwili obecnej nie możemy dokładnie określić, kiedy i w jakich ilościach zamówimy poszczególne krzesła i fotele będące przedmiotem postępowania. Zamawiający nie jest w stanie ściśle określić ilości Zamówień częściowych. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Wykonawców, w szczególności ułatwić im oszacowanie ceny, Zamawiający deklaruje, iż maksymalna ilość zamówień częściowych nie przekroczy 25. Ilości krzeseł i foteli podanych w Szczegółowym Opisie Zamówienia (SOZ) stanowią ilości maksymalne. Zamawiający zastrzega prawo do niepełnego wykorzystania tych ilości bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu co oznacza, że zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości mebli i krzeseł, od ilości określonej w SOZ, nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego w tym przede wszystkim, roszczeń o wykonanie umowy w zakresie ilości maksymalnej, roszczeń odszkodowawczych jak również roszczeń o zapłatę kar umownych. Minimalna wartość zamówionych i dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia krzeseł i foteli nie może być niższa niż 20% maksymalnej ceny brutto wszystkich krzeseł i foteli objętych Przedmiotem Umowy . Zamówienie poniżej progów unijnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania / dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach