Przetargi.pl
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla sportowców oraz zapleczem magazynowym przy Zespole Szkół w miejscowości Potok Wielki

Gmina Potok Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 23-313 Potok Wielki, Potok Wielki 106
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8740204 , fax. 015 8740204
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potok Wielki
  Potok Wielki 106 106
  23-313 Potok Wielki, woj. lubelskie
  tel. 015 8740204, fax. 015 8740204
  REGON: 83040961400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla sportowców oraz zapleczem magazynowym przy Zespole Szkół w miejscowości Potok Wielki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla sportowców oraz zapleczem magazynowym przy Zespole Szkół w miejscowości Potok Wielki obejmuje: 1) Rozbudowa istniejącego budynku dydaktycznego o salę gimnastyczną z łącznikiem, 2) Rozbudowa segmentu mieszczącego zaplecze gastronomiczne i bibliotekę o pomieszczenia jadalni i oddziału 0. Jak wynika z niniejszego zapisu przy okazji budowy sali gimnastycznej i łącznika, inwestor zaplanował nieznaczną rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego o pomieszczenia związane z poszerzoną funkcją użytkową segmentu przeznaczonego do rozbudowy, a przyległego bezpośrednio do projektowanego łącznika 3) Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia Rozbudowa istniejącego budynku dydaktycznego o salę gimnastyczna z łącznikiem oraz rozbudowa segmentu mieszczącego zaplecze gastronomiczne i bibliotekę o pomieszczenia jadalni i oddziału 0. Sala gimnastyczna w części mieszczącej arenę sportową jest parterowa, w części mieszczącej zaplecze sanitarno-szatniowe i sale gimnastyki korekcyjnej jest piętrowa, niepodpiwniczona. Projektowany łącznik do sali gimnastycznej oraz rozbudowa budynku dydaktycznego są piętrowe, niepodpiwniczone. Budynek sali gimnastycznej wyposażony będzie w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, elektryczną, odgromową. Układ komunikacyjny. Wjazd na teren działki z istniejącej, utwardzonej, asfaltowej drogi powiatowej. W obrębie działki, wzdłuż segmentu mieszczącego zaplecze gastronomiczne i bibliotekę, wykonana jest wewnętrzna droga dojazdowa o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Do niej nawiązany zostanie projektowany układ komunikacyjny. Wzdłuż zachodniej granicy działki zostanie wykonany parking dla samochodów osobowych, z wydzielonymi dwoma miejscami postojowymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. W południowo-zachodniej części działki zaprojektowano plac manewrowy o wym. 20x20 m, którego, istnienie warunkują przepisy ochrony przeciwpożarowej. Do parkingu i placu manewrowego prowadzi wewnętrzna droga dojazdowa szer. 4,0 m. Wszystkie projektowane elementy utwardzenia terenu będą miały nawierzchnię z kostki betonowej brukowej. Uzbrojenie terenu. Do budynku sali gimnastycznej projektowane są przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe. Odprowadzenie ścieków do projektowanego, bezodpływowego, żelbetowego zbiornika na ścieki o pojemności 10 m3. Jest to rozwiązanie tymczasowe, bowiem w nieodległej przyszłości miejscowość Potok Wielki objęta zostanie kompleksowo rozwiązanym systemem kanalizacji sanitarnej. Wówczas odprowadzenie ścieków realizowane będzie z wykorzystaniem gminnej kanalizacji. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Na sieci wodociągowej, znajdującej się w obrębie działki objętej opracowaniem, znajduje się hydrant przeciwpożarowy. Od budynku Sali gimnastycznej dzieli go odległość 26,0 m. Ukształtowanie terenu. Zakłada się jak najmniejszą ingerencję w istniejącą rzeźbę terenu. Bezpośrednio przy budynku zostanie wykonana niezbędna makroniwelacja. 4) Ilość i rodzaj 1. Charakterystyczne parametry techniczne - sala gimnastyczna Dane techniczne - wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe: 1. Powierzchnia zabudowy - 743,28 m2 2. Powierzchnia zabudowy (ze elementami zewnętrznymi) - 753,84 m2 3. Powierzchnia użytkowa - 848,63 m2 4. Powierzchnia wewnętrzna - 860,87 m2 5. Kubatura - 7 350,23 m3 6. Szerokość budynku - 18,24 m 7. Długość budynku - 40,75 m 8. Wysokość budynku - 11,63 m 2. Charakterystyczne parametry techniczne - łącznik Dane techniczne - wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe: 1. Powierzchnia zabudowy - 63,33 m2 2. Powierzchnia zabudowy (ze elementami zewnętrznymi) - 80,05 m2 3. Powierzchnia użytkowa - 87,85 m2 4. Powierzchnia wewnętrzna - 88,21 m2 5. Kubatura - 555,90 m3 6. Szerokość budynku - 6,57 m 7. Długość budynku - 9,64 m 8. Wysokość budynku - 9,54 m 3. Charakterystyczne parametry techniczne - rozbudowa budynku dydaktycznego Dane techniczne - wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe: 1. Powierzchnia zabudowy - 44,59 m2 2. Powierzchnia zabudowy (ze elementami zewnętrznymi) - 53,45 m2 3. Powierzchnia użytkowa - 72,72 m2 4. Powierzchnia wewnętrzna - 72,72 m2 5. Kubatura - 344,23 m3 6. Szerokość budynku - 4,79 m 7. Długość budynku - 9,31 m 8. Wysokość budynku - 9,54 m 4. Charakterystyczne parametry techniczne - obiekty projektowane ogółem Dane techniczne - wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe: 1. Powierzchnia zabudowy - 851,20 m2 2. Powierzchnia zabudowy (ze elementami zewnętrznymi) - 887,34 m2 3. Powierzchnia użytkowa - 1 009,20 m2 4. Powierzchnia wewnętrzna - 1 021,80 m2 5. Kubatura - 8 250,36 m3 5) Szczegółowe opisy techniczne składające się na opis przedmiotu zamówienia, zawierają projekty budowlane i instalacyjne oraz specyfikacje techniczne. 6) Zamawiający proponuje, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 7) Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 8) Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym wart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 20 13 r., poz. 1409 ze zm.). 9) Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 10) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 11) Roboty, będące przedmiotem umowy, zostaną wykonane zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca opracuje w/w harmonogram i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram uwzględniać będzie postanowienia niniejszej umowy i stanowi załącznik do umowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji sali gimnastycznej musi wykonać kanalizację sanitarną zabezpieczającą użytkowanie budynku szkoły. Wykonawca udostępni każdorazowo plac budowy do opróżnienia zbiornika ścieków. 12) Zmiana terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpić może wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego i jedynie w przypadkach przewidzianych umową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 71 9410 1049 2005 5000 0329 0003 BS Janów Lubelski Oddział Potok Wielki z adnotacją wadium - Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla sportowców oraz zapleczem magazynowym przy Zespole Szkół w miejscowości Potok Wielki 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2015-03-09, sposób przekazania: w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gmina Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki w sekretariacie lub dołączyć do oferty 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim Oddział Potok Wielki nr rachunku: 71 9410 1049 2005 5000 0329 0003 z adnotacją: wadium na budowę przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla sportowców oraz zapleczem magazynowym przy Zespole Szkół w miejscowości Potok Wielki 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta, poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach