Przetargi.pl
wykonanie prac obsługowych celem doprowadzenie samolotu AN-2 nr SP-NAN do nadania klasy - numer Zp/pn/17/2015

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 74 53 , fax. 81 551 74 52
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  ul. Dywizjonu 303 35 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 74 53, fax. 81 551 74 52
  REGON: 06005921600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie prac obsługowych celem doprowadzenie samolotu AN-2 nr SP-NAN do nadania klasy - numer Zp/pn/17/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obsługowych na samolocie AN-2 nr SP-NAN, opracowanie dokumentacji oraz współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC) w celu wydania przez ULC świadectwa zdatności do lotu samolotu AN-2 nr SP-NAN; 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu ofertowym w dziale II SIWZ; 3) Wykonawca zapewnia, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z certyfikatem Part 145; 4) Wykonawca zapewnia, że posiada w swojej strukturze Organizację Obsługową zatwierdzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego działającą w oparciu o Certyfikat, której Planowana specyfikacja usług świadczonych przez organizację zapewnia wykonywanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lotniczymi prac obsługowych statków powietrznych; 5) Wykonawca usługę wykona z użyciem własnego lub przekazanego do dyspozycji sprzętu, urządzeń i materiałów, które będą sprawne i które będą jak najwyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami; 6) Wykonawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie statku powietrznego powstałe od chwili przyjęcia go w celu realizacji prac obsługowych do chwili przekazania Zamawiającemu i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne; 7) kwota zaoferowana przez Wykonawcę obejmować będzie wszelkie koszty wykonania umowy, w tym: koszt zakupu części niezbędnych do wykonania prac obsługowych, opłaty wnoszone do ULC (m.in. za przedłużenie rezerwacji znaków rejestracyjnych, przeprowadzenie procesu oceny zdatności do lotu, wydanie świadectwa zdatności do lotu, zatwierdzenie Instrukcji Użytkowania w Locie oraz Instrukcji Obsługi Technicznej, wydanie pozwolenia radiowego, rejestrację statku powietrznego), koszt zakwaterowania i przejazdów Wykonawcy i osób, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji umowy, koszt ubezpieczenia samolotu na przelot: do zakładu Wykonawcy i z zakładu Wykonawcy do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 604450009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji (od dnia zawarcia umowy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsosp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach