Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach.

Gmina Fajsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-060 Fajsławice, Fajsławice 107
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5853002 , fax. 081 5853002
 • Data zamieszczenia: 2012-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fajsławice
  Fajsławice 107 107
  21-060 Fajsławice, woj. lubelskie
  tel. 081 5853002, fax. 081 5853002
  REGON: 00053242900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Rozbudowę budynku szkoły i wykonanie: robót ziemnych, robót fundamentowych, ścian nadziemia, podziemia i działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, robót ślusarsko-kowalskich, dachu, stropów i schodów, izolacji, podłóg i posadzek, tynków i oblicowań i malowania, podłoża, elewacji z dociepleniem ścian, szybu windy i montażu windy, robót zewnętrznych w tym: - chodników, - odwodnienia, - schodów, - podjazdu dla niepełnosprawnych, - trawników i nasadzeń krzewów. Wykonanie robót w branży sanitarnej, tj.: instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji p. poż., przebudowy przyłącza wodociągowego, przebudowy przyłącza kanalizacyjnego, budowę kanalizacji deszczowej. Wykonanie robót w branży elektrycznej, tj.: oświetlenia zewnętrznego, rozdzielni i WLZ, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji oświetlenia, instalacji potencjałów wyrównawczych, instalacji telefonicznej i LAN, instalacji odgromowej, instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej, instalację multimedialną, przebudowę istniejącego przyłącza energetycznego. Charakterystyka rozbudowywanego budynku szkoły: Rozbudowa budynku polegała będzie na dobudowie dwukondygnacyjnego skrzydła A i trzykondygnacyjnego skrzydła B z przeznaczeniem do usytuowania pomieszczeń sal lekcyjnych z zaprojektowanymi pomieszczeniami towarzyszącymi (tj. zaplecza sal, sanitariaty, świetlica, biblioteka itp.). Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Fajsławice. Teren działek jest zabudowany budynkiem szkoły z salą gimnastyczną przewidzianym do rozbudowy oraz infrastrukturą towarzyszącą; boiskami sportowymi, ogrodzeniem terenu. Dane techniczne rozbudowy budynku: powierzchnia zabudowy objęta rozbudową - 468,60 m2, ogółem powierzchnia użytkowa - 797,97 m2, ogółem powierzchnia ruchu - 146,04 m2, kubatura netto - 2741,00 m3. Rozbudowany budynek wyposażony będzie w instalacje: wodociągową i p.poż, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania- źródło ciepła grzejniki panelowe, oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych, odgromową, multimedialną. Zagospodarowanie przestrzenne działek na których zlokalizowana jest inwestycja obejmuje wykonanie opasek odwadniających, ciągów pieszych przy rozbudowywanych skrzydłach budynku chodników, schodków, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, odwodnień budynków z kostki betonowej gr. 6cm, palisad betonowych oraz urządzenia zieleni. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: Przedmiar robót - branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna (załącznik nr 9 do SIWZ), Dokumentacja projektowa - branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna (załącznik Nr 10 do SIWZ), STWiOR branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna (załącznik nr 11 do SIWZ), Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, na terenie gdzie mają być wykonane roboty oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna będzie dokonywana na koszt Wykonawcy. W ramach wizji lokalnej należy sprawdzić zgodność danych podanych w dokumentacji technicznej z rzeczywistością. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa lub równoważne (tj. posiadające parametry techniczne i użytkowe równe lub wyższe od producentów wskazanych w tych dokumentach). Poza zakresem robót budowlanych opisanych w dokumentacji, przedmiotem zamówienia są roboty i czynności związane z: Utrzymaniem istniejących dróg w stanie nie naruszonym. Obsługą geodezyjną w trakcie realizacji budowy. Wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Obsługą geotechniczną. Budową, utrzymaniem i rozbiórką zaplecza budowy. Budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane. Koordynacją robót podwykonawców branżowych - jeżeli dotyczy. Zatrudnieniem kierownika budowy i innego personelu kierowniczego. Zabezpieczeniem i ochroną placu budowy. Prowadzeniem dziennika budowy. Uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót. Zabezpieczeniem placu i ochroną placu budowy. Zabezpieczeniem mienia zgromadzonego na placu budowy. Zabezpieczeniem placu budowy w energię elektryczną i wodę oraz ponoszeniem kosztów ich poboru. Wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium: w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach