Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krzewicy

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3712496
 • Data zamieszczenia: 2012-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 3712496
  REGON: 03023742800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecgmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krzewicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sali gimnastycznej (etap II zakończenie budowy). Stan surowy zamknięty wykonany. Podstawowe dane liczbowe: pow. zabudowy - 1 126,00 m2, pow. użytkowa - 1 043,80 m2, kubatura - 8 720,00 m3. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych i instalacyjnych: wod-kan, c.o. elektrycznych Sala gimnastyczna: ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grb. 12 cm, tynk metodą lekką-mokrą, cienkowarstwową z suchej mieszanki, malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, parapety zewnętrzne z blachy, licowanie ścian płytkami klinkierowymi, balustrada tarasowa, tynki wewnętrzne, malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi, posadzka sprężysta-parkiet na ślepej podłodze i ruszcie, schody zewnętrzne z płytek terakotowych i balustrada, opaska wokół budynku z kostki brukowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych z płytek mrozoodpornych terakotowych, instalacja elektryczna: kotłownia olejowa, demontaż starej instalacji, montaż nowego kotła stalowego, olejowego o mocy 235 kW, montaż nowej instalacji c.o, montaż grzejników stalowych, próba szczelności, montaż podwieszonej centralnej wentylacji OTD 250, montaż wentylatorów dachowych, instalacja wod.-kan: montaż rurociągów z tworzywa sztucznego PP i PCV, dostawa i montaż brodzików, pisuarów, ustępów, umywalek, próba szczelności, przyłącze kanalizacyjne ze studzienką kanalizacyjną. Łącznik: ocieplenie ścian płytami styropianowymi grb. 12 cm, tynk metodą lekką-mokrą, cienkowarstwową z suchej mieszanki, malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, parapety zewnętrzne z blachy, podbitka z blachy trapezowej, tynki wewnętrzne, malowanie tynków wewnętrznych farba zmywalną i emulsyjną, licowanie ścian płytkami glazurowymi, ściennymi, posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego i płytek gres, okładziny schodów z płytek gres. Uwaga: Zamawiający posiada na składzie stolarkę wewnętrzną, dlatego też Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty jej montaż. Stolarka zewnętrzna zamontowana. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa - dostępna w oddzielnym pliku -dokumentacja (projekt budowlany), w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ), w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 uPzp. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzyrzecgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach