Przetargi.pl
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów podmiejskich i miejskich do dróg wojewódzkich nr 835 i 858 poprzez przebudowę ulic: nr 2916L Moniuszki, nr 2986L Łąkowa, nr 2985L Leśna, nr 2997L Przemysłowa i nr 2821L Żurawinowa w Biłgoraju

Gmina Miasto Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Plac Wolności 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6869600 , fax. 84 6869665
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Biłgoraj
  Plac Wolności 16 16
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6869600, fax. 84 6869665
  REGON: 95036902000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bilgoraj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów podmiejskich i miejskich do dróg wojewódzkich nr 835 i 858 poprzez przebudowę ulic: nr 2916L Moniuszki, nr 2986L Łąkowa, nr 2985L Leśna, nr 2997L Przemysłowa i nr 2821L Żurawinowa w Biłgoraju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zadanie będzie składało się z 2-ch równolegle wykonywanych części objętych oddzielnymi dokumentacjami projektowymi: Część 1: Zadanie 1 - Przebudowa ulicy Moniuszki i ulicy Łąkowej: a) Branża drogowa - proj. nr 58/2014, b) Zmiana stałej organizacji ruchu - proj. nr 58/2014, c) Kanalizacja deszczowa w ul: Łąkowej - proj. nr 58/2014, d) Oświetlenie ulicy Moniuszki i Łąkowej - proj. nr 58/2014, Zadanie 2 - Przebudowa ulicy Przemysłowej: - Branża drogowa Część 2 : zadanie 1 - Przebudowa ulicy Leśnej: - Branża drogowa zadanie 2 - Przebudowa ulicy Żurawinowej: - Branża drogowa. B. Informacje szczegółowe: I. część 1 : zadanie 1 - Przebudowa ulicy Moniuszki i ulicy Łąkowej obejmuje następujące podstawowe elementy robót: 1. Branża drogowa: W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe: A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) roboty pomiarowe, b) wycinka drzew, karczowanie pni oraz zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem, c) rozebranie nawierzchni zjazdów (z trylinki ,z betonu cementowego, z betonu asfaltowego, z płyt ażurowych, z kostki betonowej HOLLAND, z kostki betonowej BEHATON oraz z pozostałych kostek betonowych innych kształtów), d) rozebranie nawierzchni chodników i parkingów (z płyt betonowych, z kostki betonowej HOLLAND, z kostki betonowej BEHATON, zatoki z betonu asfaltowego), e) rozebranie nawierzchni opaski jezdni z płyt betonowych, f) rozebranie obramowańjezdni, zjazdów, chodników oraz parkingów: rozbiórka krawężników, oporników oraz obrzeży, g) sfrezowanie nawierzchni jezdni do profilu, h) rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+005 do km 0+395 ul. Łąkowej. B. Roboty budowlane w zakresie przebudowy ibudowy chodników: a) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikaz zagęszczeniem podłoża, b) ustawienie obramowań chodnika (krawężniki uliczne bet. 15x30 cm i obrzeża bet. 8 x 30 cm) na ławach betonowych C12/15 z oporem, c) wykonanie nasypu z kruszywa 0/2 f3 z zagęszczeniem do Is = 0,97, d) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu 9 MPa gr. 12 cm, e) pielęgnacja podbudowy zasadniczej, f) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej HOLLAND, z fazą, koloru szarego gr. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem. C. Roboty budowlane w zakresie budowy ścieżek rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych: a) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego z zagęszczeniem podłoża, b) ustawienie obramowań ścieżki rowerowej / ciągów pieszo-rowerowych (krawężniki uliczne bet. 15x30 cm i obrzeżabet. 8 x 30 cm) na ławach betonowych C12/15 z oporem, c) wykonanie nasypu z kruszywa 0/2 f3 z zagęszczeniem do Is = 0,97, d) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu 9 MPa gr. 12 cm, e) pielęgnacja podbudowy zasadniczej, f) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowejz kostki brukowej betonowej HOLLAND, bez fazy, gr. 6 cm, koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem, g) wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych z kostki brukowej betonowej HOLLAND, bez fazy, gr. 6 cm, koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem. D. Roboty budowlane w zakresie przebudowy i budowy zjazdów: a) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdu z zagęszczeniem podłoża, b) ustawienie obramowań zjazdów (krawężniki uliczne wtopione bet. 15x30 cm oraz oporniki bet. 12x25 cm) na ławach betonowych C12/15 z oporem, c) wykonanie nasypu z kruszywa 0/2 f3 z zagęszczeniem do Is = 0,97 d) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu 9 MPa gr. 16 cm, e) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej HOLLAND, z fazą, koloru grafitowego gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem. E. Roboty budowlane w zakresie przebudowy i budowy zatok postojowych: a) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zatoki z zagęszczeniem podłoża, b) ustawienie obramowań (krawężniki bet. 15x30 cm) na ławach betonowych C12/15 z oporem, c) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu 9 MPa gr. 16 cm, d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej HOLLAND, z fazą, koloru grafitowego gr. 8 cm z wizualnym wydzieleniem miejsc postojowych kostką szarą, na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem. F. Roboty budowlane w zakresie budowy zatoki autobusowej: a) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zatoki z zagęszczeniem podłoża, b) ustawienie obramowań (krawężniki bet. 15x30 cm) na ławach betonowych C12/15 z oporem, c) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu 9 MPa gr. 16 cm, d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej HOLLAND, z fazą, koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem. G. Roboty budowlane w zakresie budowy opaski jezdni: a) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne opaski z zagęszczeniem podłoża, b) ustawienie obramowań opaski (krawężniki uliczne bet. 15x30 cm i obrzeża bet. 8 x 30 cm) na ławach betonowych C12/15 z oporem, c) wykonanie nasypu z kruszywa 0/2 f3 z zagęszczeniem do Is = 0,97, d) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 CBGM 0/31,5 gr. 10 cm, e) wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem. H. Roboty budowlane w zakresie przebudowy jezdni: a) uzupełnienie szczeliny przykrawężnikowej chudym betonem 9 MPa o plastycznej konsystencji, zagęszczenie np. prętem stalowym, b) wykonanie skropienia frezowanej nawierzchni emulsją asfaltową C 60 B 5 ZM w ilości 0,5 kg/m2 pozostałego lepiszcza, c) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W KR 1 ÷ 2 gr. 4 cm, d) wykonanie skropienia warstwy wiążącej emulsją asfaltową C 60 B 5 ZM w ilości 0,3 kg/m2 pozostałego lepiszcza, e) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S KR 3 ÷ 4 gr. 3 cm. I. Roboty budowlane w zakresie budowy nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, ul. Łąkowa od km 0+005 do km 0+395: a) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni z zagęszczeniem podłoża, b) wykonanie warstwy separacyjno - filtracyjnej z geotkaniny polipropylenowej, o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek pasma 24 kN/m, max. wydłużeniu przy max. obciążeniu wzdłuż i w poprzek pasma 10% oraz wodoprzepuszczalność 33 l/m2/ s c) wzmocnienie słabego podłoża geosiatką komórkową teksturowaną i perforowaną PEHD, wym. komórek 26x21 cm, wytrzymałość na rozciąganie > 2,25 kN, wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu > 61,3% wytrzymałość połączeń na ścinanie > 3,3 kN, wytrzymałość połączeń na odrywanie > 3,15 kN, grubość taśmy 1,5 mm, montaż zgodnie z zaleceniem producenta, wypełnienie kruszywem jak do podbudowy zasadniczej, grubość wzmocnienia 15 cm, d) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, kruszywo naturalne łamane o ciągłym uziarnieniu 0/32 f5 dla KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy 20 cm, e) wykonanie skropienia podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową C 60 B 4 ZM w ilości 0,7 kg/m2 pozostałego lepiszcza, f) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 3÷4 gr. 7 cm, g) wykonanie skropienia warstwy wiążącej emulsją asfaltową C 60 B 5 ZM w ilości 0,3 kg/m2 pozostałego lepiszcza, h) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S KR 3 ÷ 4 gr. 5 cm. J. Pozostałe roboty budowlane: a) regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia terenu (wpusty, włazy kanałowe, studzienki telefoniczne, skrzynki zasuw), b) wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej wg odrębnego opracowania, c) przebudowa sieci oświetleniowej wg odrębnego opracowania, d) korekta położenia wpustów ulicznych w osi przykanalika (przesunięcie w planie max. 1,0 m), e) zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wyrównanie do profilu, obsianie humusem i obsianie mieszanką traw, f) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, g) uporządkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem elementów pochodzących z rozbiórki na składowisko wskazane przez Zamawiającego. K. Zestawienie powierzchni i parametrów zagospodarowania terenu. Tabela 1. Lp. Nazwa pozycji J.m. Ilość 1 2 3 4 1. Długość przebudowywanej ul. Moniuszki m 710 2. Długość przebudowywanej ul. Łąkowej m 645 3. Podstawowa szerokość jezdni ul. Moniuszki m 7,00 4. Podstawowa szerokość jezdni ul. Łąkowej m 6,00 5. Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym m2 9.227 6. Powierzchnia utwardzona kostką brukową betonową typu HOLLAND koloru szarego w tym: - kostka gr. 6 cm, bez fazy - kostka gr. 6 cm, z fazą - kostka gr. 8 cm, bez fazy - kostka gr. 8 cm, z fazą m2 4.020 1.407 1.840 452 321 7. Powierzchnia utwardzona kostką brukową betonową typu HOLLAND koloru czerwonego w tym: - kostka gr. 6 cm, bez fazy - kostka gr. 8 cm, bez fazy m2 883 525 358 8. Powierzchnia utwardzona kostką brukową betonową typu HOLLAND koloru grafitowego w tym: - kostka gr. 6 cm, z fazą - kostka gr. 8 cm, bez fazy - kostka gr. 8 cm, z fazą m2 2.812 484 972 1.356 9. Powierzchnia utwardzona kostką brukową betonową typu BEHATON koloru szarego gr. 8 cm m2 87 10. Powierzchnia utwardzona żółtymi płytami ostrzegawczymi z wypustkami40x40x5 cm m2 38 11. Powierzchnia utwardzona płytami betonowymi 50x50x7 cm m2 96 12. Łączna długość krawężników ulicznych betonowych 15x30 cm m 2. 657 13. Łączna długość krawężników drogowych betonowych 12x25 cm m 610 14. Łączna długość obrzeży betonowych 8x30 cm m 1.882 15. Ilość drzew do wycinki szt. 16 2. Zmiana stałej organizacji ruchu: 2.1. Oznakowanie projektowane - pionowe: Projekt zakłada wykonanie nowej organizacji ruchu na przedmiotowych drogach. Przewidziano rozbiórkę lub wymianę większości istniejącego oznakowania pionowego. Zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome odnosi się głównie do wyznaczenia skrzyżowań, przejść dla pieszych, ciągów pieszo rowerowych ścieżek rowerowych oraz odcinków o ograniczonej prędkości przejazdu na przedmiotowych ulicach. Tabela 2. Lp. Symbol Nazwa znaku Ilość szt. Uwagi 1 2 3 4 5 OZNAKOWANIE PIONOWE UL. MONIUSZKI 1 B - 20 stop 4 znak średni, folia typ II 2 B - 33 ograniczenie prędkości 40 km/h 8 znak średni, folia typ I 3 B - 36 zakaz zatrzymywania się 1 znak średni, folia typ I 4 C - 13 droga dla rowerów 1 znak średni, folia typ I 5 C - 13a koniec drogi dla rowerów 6 znak średni, folia typ I 6 C - 13 16 droga dla roweró w i pieszych 9 znak średni, folia typ I 7 D - 1 droga z pierwszeństwem 11 znak mini, folia typ I 8 D - 6 przejście dla pieszych 10 znak średni, folia typ II 9 D - 6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów 2 znak średni, folia typ II 10 D - 15 przystanek autobusowy 2 znak średni, folia typ I 11 D -18 parking 1 znak średni, folia typ I 12 T-30a tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika 1 wym. 600 x 300 mm, folia typ I Tabela 3. Lp. Symbol Nazwa znaku Ilość szt. Uwagi 1 2 3 4 5 OZNAKOWANIE PIONOWE UL. ŁĄKOWA 1 A - 16 przejście dla pieszych 2 znak średni, folia typ I 2 A - 7 ustąp pierwszeństwa 1 znak średni, folia typ II 3 B - 20 stop 3 znak średni, folia typ II 4 B - 33 ograniczenie prędkości 40 km/h 7 znak średni, folia typ I 5 C - 13a koniec drogi dla rowerów 1 znak średni, folia typ I 6 C - 13/16 droga dla rowerów i pieszych 7 znak średni, folia typ I 7 D - 1 droga z pierwszeństwem 1 znak średni, folia typ I 8 D - 1 droga z pierwszeństwem 5 znak mini, folia typ I 9 D - 2 koniec drogi z pierwszeństwem 1 znak średni, folia typ I 10 D - 4c wjazd na drogę bez przejazdu z lewej strony 1 znak średni, folia typ I 11 D - 6 przejście dla pieszych 2 znak średni, folia typ II 12 D - 6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów 2 znak średni, folia typ II 13 T - 1 tabliczka stop 50 m 1 600 x 250 mm, folia typ I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU UL. ŁĄKOWA 1 U-18a lustro drogowe 1 do przestawienia 2.2. Oznakowanie projektowane - poziome: Tabela 4. Lp. Symbol Nazwa znaku Dł. [m] Pow. [m2] Powierzchnia malowania [m2] 1 2 3 4 5 OZNAKOWANIE POZIOME UL. MONIUSZKI Lp. Symbol Nazwa znaku Dł. [m] Pow. [m2] Powierzchnia malowania [m2] 1 P - 1e linia pojedyncza przerywana, prowadząca szeroka 5 m 0,6 2 P - 4 linia podwójna ciągła 65m 15,6 3 P - 10 przejście dla pieszych (szer. 4 m) 39,4 m 78,8 4 P - 11 przejazd dla rowerzystów (szer. 2 m) 7 m 3,5 5 P - 12 linia bezwzględnego zatrzymania 32,5 m 16,3 6 P - 14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów 9,2 m 3,5 7 P - 17 Linia przystankowa 10 m 1,2 8 P -18 Stanowisko postojowe 2,5 m 0,3 Lp. Symbol Nazwa znaku Dł. [m] Pow. [m2] Powierzchnia malowania [m2] 1 2 3 4 5 OZNAKOWANIE POZIOME UL. ŁĄKOWA Lp. Symbol Nazwa znaku Dł. [m] Pow. [m2] Powierzchnia malowania [m2] 1 P - 4 linia podwójna ciągła 81,6 m 19,6 2 P - 10 przejście dla pieszych (szer. 4 m) 13,5 m 27 4 P - 11 przejazd dla rowerzystów 8,5 m 4,3 5 P - 12 linia bezwzględnego zatrzymania 25,1 m 12,6 6 P - 14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów 2,8 m 1,1 7 P - 23 rower 34 szt. 22,5 Tabela 5. Oznakowanie poziome projektuje się jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne o gr. 3 mm. Montaż należy wykonać metodą nakładania. Należy montować słupki znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wewnętrznej min. 50 mm. Fundament z betonu C16/20 na mokro należy wykonać w sposób umożliwiający obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 15÷ 20 cm poniżej poziomu terenu). 3. Branża sanitarna: W zakres robót objętych przedmiotem zamówienia branży sanitarnej wchodzi całości robót i czynności związanych z wykonaniem i odbiorem sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej z wpięciem do istniejącej studni deszczowej w ulicy Moniuszki. Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. Łączna długość odcinków sieci deszczowej: - 399,50 m, w tym: a) odcinek z rury kanalizacyjnej PP-B dwuściennej , karbowanej o średnicy DN 250 SN8 - mb 11,00 b) odcinek z rury kanalizacyjnej P-BP dwuściennej , karbowanej o średnicy DN 300 SN8 - mb 153,00 c) odcinek z rury kanalizacyjnej PP-B dwuściennej , karbowanej o średnicy DN 400 SN8 - mb 174,50 d) odcinek z rury kanalizacyjnej PP-B dwuściennej , karbowanej o średnicy DN 500 SN8 - mb 61,00 2. Łączna długość przykanalików z rury kanalizacyjnej PP-B dwuściennej, karbowanej o średnicy DN 200 SN8: - 54,00 m 3. Studnie z kręgów betonowych ( wg PN-EN 1917) o średnicy wew. 1000 mm ze zwężką redukcyjną 1000/625 i włazem klasy D 400, żeliwnym z wypełnieniem betonowym: - 2 szt. 4. Studnie z kręgów betonowych ( wg PN-EN 1917) o średnicy wew. 1200 mm ze zwężką redukcyjną 1200/625 i włazem klasy D 400, żeliwnym z wypełnieniem betonowym: - 11 szt. 5. Wpusty drogowe prefabrykowane ? 500 z osadnikiem oraz przejściem szczelnym do rury dwuściennej DN 200 SN8 - 17 szt. 6. Przebudowa kolizyjnych przyłączy wody - 8 szt. Rurociągi kanalizacyjne sieci należy układać w wykopie na podłożu (ławie) grubości 15 cm, obsypce i zasypce nad rurą również 15 cm z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/32 GA85 F3 wg PN 13242+A1:2010. Całość podłoża i zasypki w otulinie z geotkaniny polipropylenowej o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach nie mniej niż 50 kN/m z zakładem górnym geotkaniny na całej szerokości ławy. Zakłady poprzeczne geotkaniny min. 60 cm. Geotkanina szpilkowana co 50 cm zgodnie z zaleceniami producenta. Ławy pod kanały, osypka i zasypka z kruszywa z materiałów sypkich , żwir, kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/32 GA85f3 wg. PN13242+A1:2010. 4. Branża elektryczna: W ramach zadania zostanie dokonana wymiana istniejących słupów oświetleniowych na nowe, metalowe z nowymi oprawami typu LED. Linia napowietrzna oświetlenia zostanie skablowana. Tabela 6. L.p. Nazwa pozycji J.m. Ilość 1. 2 3 1 Łączna długość linii kablowej oświetlenia ulicznego, w tym: a) ulica Moniuszki : 812 m, b) ulica Łąkowa : 776 m. m 1.588 2 Łączna ilość słupów oświetleniowych z oprawami LED: w tym: a) ulica Moniuszki : 23 szt, b) ulica Łąkowa : 22 szt. szt. 45 II. Zadanie 1 : Część 2 - Przebudowa ulicy Przemysłowej obejmuje następujące podstawowe elementy robót: 1. Wykonanie warstwy ścieralnej DP Nr 2997L na odcinku w km 0+000 - 0+610 z betonu asfaltowego AC 11S. 2. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W. 3. Wymiana krawężników betonowych. 4. Przebudowa zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej. 5. Wykonanie plantowania i obsiania terenów zielonych. 6. Wymiana istniejących barier łańcuchowych na ogrodzenie segmentowe U-12a. III. Część 2 : Zadanie 1 - Przebudowa ulicy Leśnej obejmuje następujące podstawowe elementy robót: 1. Wykonanie warstwy ścieralnej DP Nr 2821L z be tonu asfaltowego AC 11S. 2. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W. 3. Wymiana krawężników betonowych. 4. Wykonanie ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej bez fazy. 5. Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej z fazą. 6. Wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej. 7. Wykonanie plantowania i obsiania terenów zielonych. 8. Zmiana stałej organizacji ruchu. 9. Wykonanie opasek z płytek chodnikowych. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - przekrój uliczny, - jezdnia - szer. 7,00m, - spadek poprzeczny jezdni - 2%, - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - gr. 6cm, - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W - min. 3cm, - istniejąca nawierzchnia asfaltowa, - krawężnik betonowy 15x30cm. Konstrukcja ścieżki rowerowej: - kostka brukowa betonowa bez fazy - gr. 6cm (kolor czerwony), - podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15cm, - obrzeże betonowe 8x30cm. Konstrukcja chodnika: - kostka brukowa betonowa z fazą - gr. 6cm (kolor szary), - podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15cm, - obrzeże betonowe 8x30cm. Konstrukcja zjazdów indywidualnych: - kostka brukowa betonowa z fazą - gr. 8cm (kolor grafitowy), - kostka brukowa betonowa bez fazy - gr. 8cm (kolor czerwony), - podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 20cm, - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem - gr. 10cm, - obrzeże betonowe 8x30cm. IV. Część 2 : zadanie 2 - Przebudowa ulicy Żurawinowej obejmuje następujące podstawowe elementy robót: 1. Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni DP Nr 2821L. 2. Wykonanie warstwy wiążącej. 3. Wykonanie warstwy wyrównawczej. 4. Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego. 5. Oczyszczenie istniejących rowów i przepustów. 6. Wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa kamiennego. 7. Wykonanie przepustów pod zjazdami wraz z umocnieniem ich wlotów i wylotów kamieniem łamanym na zaprawie cementowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - przekrój drogowy, - jezdnia - szer. 5,50m, - pobocze z kruszywa kamiennego - gr. 10cm, szer. 1,00m, - spadek poprzeczny jezdni - 2%, - spadek poprzeczny pobocza - 6%, - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - gr. 5cm, - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W - min. 3cm, - istniejąca nawierzchnia asfaltowa. Konstrukcja zjazdu indywidualnego: - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - gr. 20cm, - warstwa odsączająca z piasku - gr. 15cm, - przepusty rurowe - rura PEHD ?60cm dł. 7,0m (długość na górze rury, skos 1:1), - ława fundamentowa żwirowa - gr. 30cm. III. Ustalenia końcowe: a) Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, wiedzą techniczną oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca powinien wycenić zakres robót objęty zamówieniem publicznym przyjmując łącznie za istotne wszystkie informacje zawarte w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarze robót. Znaczy to, że jeżeli np. w przedmiarze robót zawarto informacje, które nie występują w dokumentacji projektowej należy je wycenić jako elementy przedmiotu zamówienia. c) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie te roboty, które okażą się niezbędne do wykonania chociażby nie były wykazane w dokumentacji projektowej jak i przedmiarze robót. d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oddzielnie dla każdej części zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia. e) Wykonawca jak i inspektor nadzoru nie są upoważnieni do wprowadzania nieuzgodnionych z Zamawiającym zmian architektoniczno-aranżacyjnych nawierzchni drogowych, w tym zmian w układzie nawierzchni z drogowych elementów betonowych. f) Wykonawca udostępni przekazane pasy drogowe przedmiotowych ulic innym podmiotom (np. PGK Sp. z o.o., PGE S.A., Orange S.A.; PGNiG w celu realizacji przez te podmioty np. przyłączeń do sieci lub przebudowy i zabezpieczenia swoich urządzeń nie objętych dokumentacją projektową. g) Materiał z rozbiórki istniejących nawierzchni: kostka i płytki chodnikowe (kostka i płytki chodnikowe wybrany Wykonawca złoży na paletach), destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych, urobek ziemny (nadwyżka), podbudowy kamienne, latarnie uliczne z oprawami stanowi własność inwestora i należy go odwieźć we wskazane miejsce na odległość do 2km. h) Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca na własny koszt opracuje i zatwierdzi projekty tymczasowej organizacji ruchu, a czasie wykonywania robót zapewni stały dojazd do wszystkich działek przylegających do pasów drogowych oraz do ulic bocznych. Wymagane warunki gwarancji na wykonane roboty i wbudowane urządzenia: Okres gwarancji - min. 5 lat od daty odbioru końcowego Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym. Towarymateriały urządzenia rozwiązania równoważne w stosunku do towarów materiałów/urządzeń rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary materiałyurządzenia/rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary materiały urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary/materiały urządzenia rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary materiały urządzenia rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Część nr 1.- 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Część nr 2 - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku PKO BP O Biłgoraj, Nr konta bankowego 72 1020 5385 0000 9202 0004 2549 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, ze zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów podmiejskich i miejskich do dróg wojewódzkich część nr 4 W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ppkt 2)-5) SIWZ muszą zawierać określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 5 PZP. Kserokopię dokumentów potwierdzających wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy. 5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12 7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9 Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesienie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach