Przetargi.pl
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w Kotorzu Małym

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, Opolska 39C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48774212012
 • Data zamieszczenia: 2023-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  Opolska 39C
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. +48774212012
  REGON: 531413320
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w Kotorzu Małym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Kotorzu Małym (dz. nr 2772/220; 2773/220; 1687/221; 2017/229).2. Dane techniczne budynku:1) Powierzchnia zabudowy – 678,25 m22) Powierzchnia użytkowa – 543,92 m23) Kubatura – 3 947,15 m34) Wysokość budynku – 6,76 m5) Liczba kondygnacji naziemnych – 1 kondygnacja (parter i poddasze nieużytkowe)6) Liczba kondygnacji podziemnych – 0 3. Zakres prac obejmuje w szczególności:1) Budowę budynku żłobka:a) Roboty budowlaneb) Roboty sanitarne:- Przyłącz wody- Kanalizacja sanitarna zewnętrzna- Kanalizacja deszczowa- Instalacja wod – kan- Instalacja centralnego ogrzewania- Instalacja wentylacyjnac) Roboty elektryczne:- PZT- Zasilanie, WLZ, Rozdzielnice- Instalacje odbiorcze- Instalacja IT- Instalacja kamer CCTV- Instalacja SSWiN- Instalacja domofonowa- Instalacja fotowoltaiczna- Instalacja odgromowa2) Infrastrukturę techniczną:a) budowę przyłącza wodociągowego wraz z zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji wodociągowej (tj. instalacja wewnętrzna wodociągowa od projektowanej studzienki wodomierzowej do budynku żłobka),b) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej (od budynku żłobka do projektowanego studzienki kanalizacyjnej) i urządzeniami towarzyszącymi tj. separatorem tłuszczów, studzienką oraz przepompownią ścieków,c) budowa zbiornika na wody odpadowe wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz wpustami,d) wykonanie oświetlenia terenu (słupy i słupki oświetleniowe z oprawą LED, oprawy LED do zabudowy w gruncie),e) wykonanie w rurze ochronnej wewnętrznej linii kablowej dla zewnętrznego oświetlenia oraz zewnętrznych urządzeń sanitarnych (np. zbiornika na wody, przepompowni, separatora),f) wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej wraz z studnią kablową.3) Zagospodarowanie terenu:a) budowę miejsc parkingowych, stojaka na rowery, wykonanie nawierzchni z geokraty, b) wykonanie utwardzeń pełniących funkcję dojść i dojazdów do budynku,c) montaż dwóch urządzeń zabawowych,d) montaż ławek, koszy na śmieci,e) miejsce gromadzenia odpadów (śmietnik),f) budowę ogrodzenia,g) nasadzenia zieleni,h) wycinkę kolidujących drzew,i) budowa zjazdu publicznego.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja techniczna, STWiOR oraz istotne postanowienia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:30 000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:nr rachunku: 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002z adnotacją „Wadium – Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w Kotórzu Małym BU.271.3.2023.AKG”Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymNie dotyczy2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejNie dotyczy3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych)4) Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 400 m2 lub o kubaturze co najmniej 2 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej, elektrycznej i wodociągowej.Definicje budowy, przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).Uwaga1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.4.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.1) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano - konstrukcyjnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;2) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;3) osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach