Przetargi.pl
Transfer środków pieniężnych realizowanych w postaci wpłaty środków pieniężnych w formie zamkniętej

"Zakład Komunalny" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 45-574 Opole, Podmiejska 69
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 77 4562569
 • Data zamieszczenia: 2023-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Zakład Komunalny" sp. z o.o.
  Podmiejska 69
  45-574 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 77 4562569
  REGON: 531124805
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transfer środków pieniężnych realizowanych w postaci wpłaty środków pieniężnych w formie zamkniętej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie w okresie 18 miesięcy usług odbioru i konwoju:a) bilonu z parkometrów Strefy Płatnego Parkowania w Opolub) bilonu i banknotu z bileterek w Centrum Przesiadkowym Opole Główneoraz przeliczania gotówki z kaset zamkniętych i wpłacanie jej na wskazane przez Zamawiającego konto, a także sporządzania protokołu różnic kwot faktycznych i deklarowanych.2) Przeliczenie gotówki i jej wpłata na konto oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po odbiorze kaset zamkniętych z urządzeń.3) Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:a) zapewnienia odbioru kasety zamkniętej z gotówką ze wskazanej lokalizacji przy obecności pracownika wskazanego przez Zamawiającego;b) ochrony czynności wybierania gotówki z urządzeń;c) instalowania pustych skarbców po wyjęciu pełnych;d) konwojowania i transportu wybranej gotówki do sortowni;e) przeliczania gotówki w kasecie, wpłacie jej na wskazany rachunek;f) sporządzania raportu przeliczenia i różnic kasowych ( protokół powinien być sporządzony w formie tabeli zawierający datę, nr urządzenia, nr kasety, kwotę deklarowaną zgodną z wydrukiem, kwotę po przeliczeniu, różnicę);g) wpłaty gotówki na wskazane konto i przekazanie potwierdzenia wpłaty Zamawiającemu;h) przeliczania komisyjnego bez wskazania kwoty deklarowanej po poinformowaniu o takiej konieczności przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach