Przetargi.pl
„Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów”

Gmina Baborów ogłasza przetarg

 • Adres: 48-120 Baborów, Ratuszowa 2a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baborów
  Ratuszowa 2a
  48-120 Baborów, woj. opolskie
  REGON: 531412817
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.baborow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów”. Inwestycja składa się z dwóch zadań: 1) Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z częścią ulicy Opawskiej i skrzyżowaniem z ul. Polną oraz przebudowa odwodnienia pasów drogowych, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej. Przetarg będzie obejmował roboty budowlane. Gmina Baborów posiada dokumentację projektową.2) Przebudowa ul. Polnej w Baborowie (inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj). Gmina Baborów posiada Program Funkcjonalno - Użytkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).2. POzostałe informacje w SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (słownie: dwie) roboty budowlane obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub remont dróg oraz budowę i/lub przebudowę i/lub remont sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto każdab) dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:1) jedną osobą przewidzianą na stanowisko Projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania która wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej (2) dwóch projektów budowlanych lub budowlano-wykonawczych dla robót opisanych w warunku dotyczącym doświadczenia wymaganego od wykonawcy2) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,w specjalności inżynieryjnej – drogowej bez ograniczeń które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy/inspektora nadzoru na co najmniej (2) dwóch robotach budowlanych takich jak opisanych w warunku dotyczącym doświadczenia wymaganego od Wykonawcy.4) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót/inspektora nadzoru na co najmniej (2) dwóch robotach budowlanych takich jak opisanych w warunku dotyczącym doświadczenia wymaganego od Wykonawcy.Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji w odniesieniu do funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót. Do realizacji zamówienia musi być skierowany zespół co najmniej 2 (dwu) osobowy.Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) art. 12 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.Posiadane przez w/w osobę uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą Prawo Budowlane (Pb) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ).3. UWAGA: Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców w odniesieniu do warunku dotyczącego kadry oraz nie dopuszcza łącznego spełniania warunku w odniesieniu do doświadczenia wymaganego od wykonawców oraz nie dopuszcza łącznego spełniania warunku w odniesieniu do wymaganego ubezpieczenia OC.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach