Przetargi.pl
Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków.

GMINA WILKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 46-113 Wilków, WROCŁAWSKA 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WILKÓW
  WROCŁAWSKA 11
  46-113 Wilków, woj. opolskie
  REGON: 531412770
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wilkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ”Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków”. Postępowanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i podlega wymogom wynikającym z regulaminu oraz zasad programu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ.2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlaneDodatkowe kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami i ofercie.4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie, a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE). W związku z finansowaniem przedmiotowego zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający jest zobligowany do sfinalizowania wszystkich zadań objętych promesą dofinansowania w ciągu 9 miesięcy od dnia jej uzyskania. Podział zamówienia na części, przy założeniu unieważnienia choćby jednej z nich i konieczności wszczęcia na nią kolejnego postępowania, które z tych przyczyn, (np. zdarzenia losowe, odwołanie do KIO, itp.) uniemożliwiłoby zawarcie umowy z Wykonawcą przed upływem wymaganego okresu 9 miesięcy, oznaczałoby utratę dofinansowania dla całego projektu. Ponadto wystąpiłaby konieczność realizacji umów już zawartych w ramach wcześniejszych części pomimo braku środków oraz braku możliwości zrealizowania części, dla której nie udało się podpisać umowy w wyznaczonym terminie.Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo finansowe Gminy, aby zapobiec potencjalnym trudnościom, które mogą się pojawić w przypadku podziału zamówienia na części powodując ostatecznie brak możliwości skorzystania z dofinansowania promesy, postanowił nie dokonywać podziału zamówienia na części.Zamawiający wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom postawił minimalne warunki udziału w postępowaniu.Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej części postępowania zagroziłoby realizacji całego zamówienia, nawet w zakresie zawartych już umów, których źródłem finansowania jest promesa. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. Roz-dzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi. Podzielenie zamówienia stwarzało by ryzyko, że żaden Wykonawca nie przystąpił by do realizacji małej części przedmiotu zamówienia. Podział przedmiotu zamówienia na zada-nia/ części groziłby znaczącym zwiększeniem kosztów oraz trudnościami technologiczny-mi wynikającymi z wykonywania przedmiotu zamówienia przez większą liczbę Wyko-nawców (poszczególni Wykonawcy mogliby wykonywać prace w różnych technologiach dopuszczonych w dokumentacji). Przy tym zadaniu inwestycyjnym wykonywanym przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego z Wykonawców wpłynęłoby negatyw-nie na terminowość wykonania zadania , które jest dofinansowane i musi być rozliczone w terminie. Zamawiający mógłby utracić dofinansowanie . Każdy z Wykonawców w ce-nę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiają-cego. W przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m.in. dostawy ma-teriałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem bu-dowlanym, koszty obsługi geodezyjnej, co wpływałoby niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odręb-ną wycenę użycia dostawy tego samego rodzaju materiału, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby jednokrotnie. Wyższe ceny ofert dla drobnych elementów i wyższa cena za materiały jak również wyższy koszt przewozu materiałów i sprzętu. Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki zagroziłby finansowaniu przedsięwzięcia, oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Zamawiający nie określił wygórowanych wymagań progowych dotyczących doświadczenia dla potencjalnych Wykonawców zainteresowanych zamówieniem. Warunki udziału w postępowaniu zostały dostosowane w taki sposób, aby nawet mali i średni Wykonawcy mogli złożyć oferty. Potencjalni zainteresowani Wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeżeli nie są zainteresowani realizacją całości zamówienia mogą złożyć ofertę wspólną tworząc, np. konsorcja. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, określając w nim jaki zakres świadczenia objętego zamówieniem i wynikającego z umowy każdy z nich wykona.Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja Zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 20.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.),2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Nie dotyczy.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Nie dotyczy.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Nie dotyczy.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: że będzie dysponowała) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie (lub równoważne),Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaże, że będzie dysponowała) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie (lub równoważne),w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).Osoby wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach