Przetargi.pl
Budowa żłobka na terenie Prószkowa

Gmina Prószków ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, ul. Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 013 700 , fax. 77 4648461, 77 4013711
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prószków
  ul. Opolska 17
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. 774 013 700, fax. 77 4648461, 77 4013711
  REGON: 53141324800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.proszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa żłobka na terenie Prószkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka na terenie Prószkowa. Zakres prac: Budowa budynku żłobka publicznego dla 32 dzieci z zespołem żywieniowym. Budynek jest 2- kondygnacyjny - parter i poddasze pod stromym dachem o spadku 30 stopni. Powierzchnia użytkowa obiektu – 772,33 m2. Kubatura obiektu – 2334,00 m3. Fundamenty – ławy żelbetowe. Ściany murowane z cegły porotherm oraz z gazobetonu (ścianki działowe). Konstrukcja dachu tradycyjna więźba drewniana, oparta na żelbetowych słupach i podciągach. Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną w kolorze szarym. Strop wylewany, żelbetowy. Wejście na piętro poprzez żelbetową klatkę schodową. Ocieplenie ścian styropianem gr.20 cm, ocieplenie powierzchni dachowej wełną mineralną gr.25cm. Ściany wewnątrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz malowane lub płytkowane (łazienki) Podłogi na parterze wykończone płytkami ceramicznymi oraz panelami drewnianymi w salach dla dzieci. Ściany parteru wykończone deskami elewacyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa o współczynniku U=1,0W/m2K. Drzwi wewnętrzne płytowe. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wodociągową z rur i kształtek miedzianych, ukrytych w posadzkach i ścianach. Ciepła woda użytkowa przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u współpracującym z kotłem na gaz o mocy 70kW. Instalacja podłączona do przyłącza wodociągowego. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur pvc ukrytych w ścianach i posadzkach, podłączona do przyłącza kanalizacji sanitarnej. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotła gazowego stojącego o wysokiej sprawności o mocy 70kW. Rury c.o. miedziane ukryte w posadzkach. Grzejniki kanałowe lub płytowe. Projektowana instalacja gazowa z przyłącza gazu ziemnego. Wentylacja grawitacyjna przewodami murowanymi z prefabrykatów, wspomagana nasadami kominowymi typu turbowent lub turbowent hybrydowy. W łazienkach wentylacja mechaniczna włączona do przewodów wentylacyjnych murowanych. Wentylacja mechaniczna jako dwa niezależne systemy z centralami wentylacyjnymi z rekuperacją- dla sal dla dzieci i dla zespołu żywieniowego. Instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych podłączona do złącza istniejącego w granicy działki. Projektowana instalacja odgromowa. Do budynku projektuje się dojazd pożarowy zakończony placem manewrowym oraz parking z 16 miejscami postojowymi z kostki brukowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 i 1a do niniejszej SIWZ. Na roboty budowlano-montażowe Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Rękojmia za wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego – wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są już znane). 2) w przypadku podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zgłaszał podwykonawców robót budowlanych zgodnie z postanowieniami projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby: osoby wykonujące następujące czynności: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty murarskie, roboty dekarskie, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne, roboty elektryczne, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków Nr: 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 z adnotacją „Wadium – Budowa żłobka na terenie Prószkowa” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310.). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty potwierdzenia płatności wadium jest elementem zalecanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 7.15 lit. f) SIWZ, jednak niewystarczającym do uznania, że wadium zostało wpłacone w terminie. Liczy się bowiem data wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4.2.3 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. Dowodami, o których mowa w rozdziale 4.5.1 SIWZ, są w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w rozdziale 4.4 –4.5 SIWZ -jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ; b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ; c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w odniesieniu do pełnomocnictwa -oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 700 ze zm.) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ -jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; f) Oryginał wadium lub dowód wniesienia wadium (w sytuacji wadium wnoszonego w formie pieniężnej). Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich Wykonawców: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach