Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kadłub

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 461 34 85 , fax. 077 461 36 42
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
  ul. Moniuszki 7
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 461 34 85, fax. 077 461 36 42
  REGON: 53055840100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strzelce-opolskie.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kadłub
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kadłub o łącznej długości 3317 m. a) Zakres robót: − usunięcie warstwy zalegającego humusu wraz z karczowaniem pni, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (pobocza, odmulane rowy, mijanki i zjazdy –narośnięcia) − wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni – korytowanie istniejącej nawierzchni, − odtworzenie profilowania istniejących rowów przydrożnych, − wykonanie wykopów i nasypów na długości drogi –korekta niwelety drogi na długości, − wymiana istniejących przepustów (27 szt. o łącznej długości 196 m) poprzez remont części przelotowych oraz remont przyczółków, − wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni. b) Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni głównej (tylko pod jezdnią główną – 3,5m): − nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 C90/3 gr. 10 cm − podbudowa z kruszywa 0/63 C90/3 gr. po zagęszczeniu 25 cm − georuszt dwukierunkowy BX 25/25 (lub równoważny wytrz. Min.25kN/m) szer. 4m − wyprofilowane i zagęszczone podłoże – grunt rodzimy c) Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdów, mijanek: − nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 C90/3 gr. 10 cm − podbudowa z kruszywa 0/63 C90/3 gr. po zagęszczeniu 25 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, groszy 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach:  w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy w BZ WBK w Strzelcach Opolskich nr rachunku 18 1090 2239 0000 0005 7600 4331, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu: S.270.5.2019.DR na Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kadłub”,  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  w gwarancjach bankowych,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Op. (Sekretariat), w Strzelcach Op., od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 730-1430. 4. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania wpływu na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą. UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach