Przetargi.pl
Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-372 Opole, ul. Kośnego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 410 820 , fax. 774 410 821
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  ul. Kośnego 55
  45-372 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 410 820, fax. 774 410 821
  REGON: 29210300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-opole.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części: Zadanie nr 3 – Dostawa odczynników do oznaczania antygenów krwinek czerwonych – (ABO, Rh, inne układy grupowe), określania alloprzeciwciał naturalnych, odpornościowych oraz autoprzeciwciał, krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał (zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl i zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do testu enzymatycznego) oraz krwinek panelowych do identyfikacji przeciwciał (zestaw 11 krwinek panelowych do PTA i testu NaCl i zestaw 11 krwinek panelowych papainowanych do testu enzymatycznego) – technika mikrokolumnowa. Odczynniki i krwinki kompatybilne ze sprzętem jaki posiada zamawiający: czytnik Banjo, inkubatory, wirówki i pipety firmy DiaMed/BioRad. Zadanie nr 4 – Dostawa odczynników dodatkowych do testów serologicznych. Zadanie nr 6 – Dostawa odczynników umożliwiających właściwe przygotowanie próbek krwi do badań. Zadanie nr 7 – Dostawa inaktywatora przeciwciał skierowanych do antygenów z układu LEWIS, inaktywatora przeciwciał skierowanych do antygenów z układu P1Pk oraz zestawu krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony szczegółowy formularz ofertowy (odpowiednio wg dołączonego – Załącznika nr 1C, 1D, 1F i 1G ) b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeżeli dotyczy), d) oświadczenia, że oferowane odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach