Przetargi.pl
Dzierżawa analizatora hematologicznego i analizatora backup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 087 830 , fax. 774 333 038
 • Data zamieszczenia: 2018-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  ul. Bohaterów Warszawy 34
  48300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 087 830, fax. 774 333 038
  REGON: 31344300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa analizatora hematologicznego i analizatora backup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest dzierżawa analizatora hematologicznego głównego oraz analizatora typu backup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym – załącznik nr 2 do SIWZ, ofertą cenową na czas dzierżawy- załącznik Nr 3 oraz parametrami granicznymi stanowiącymi załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach