Przetargi.pl
Wykonanie rozdzielni głównej prądu wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy w Zakładzie Karnym w Nysie

Zakład Karny w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 332 471
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Nysie
  ul. Kościuszki
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 332 471
  REGON: 32020700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozdzielni głównej prądu wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy w Zakładzie Karnym w Nysie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozdzielni głównej prądu wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy w Zakładzie Karnym w Nysie. Zakres robót obejmuje m.in.: • wymianę rozdzielnicy głównej prądu 0,4 kV, • wymianę rozdzielni niskiego napięcia, • wymianę transformatora 15/0,4 kV, • remont ścian i posadzki pomieszczenia rozdzielni głównej, • wymianę instalacji elektrycznej pomieszczenia rozdzielni, • wykonanie uziemienia rozdzielnicy. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty jest w projekcie, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dążeniem do uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizję lokalną terenu można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami oraz dokonania wizji lokalnej są: mjr Andrzej Moszczyński tel. 77 4332471 wew. 214, e-mail: andrzej.moszczynski@sw.gov.pl oraz mł. chor. Dariusz Bagiński tel. 77 4332471 wew. 245, e-mail: dariusz.baginski@sw.gov.pl Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszystkie osoby wykonujące czynności elektryka/ montera instalacji elektrycznych w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zwartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zwartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zmawiającego będzie skutkowało zawiadomieniem państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpieniu umowy o pracę z osobami wykonującymi prace na warunkach określonych w art. 22§1 ustawy kodeks pracy, umową cywilnoprawną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osoby przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osoby. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie – zał. nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach