Przetargi.pl
BUDOWA ZAGRODY POKAZOWEJ W NADLEŚNICTWIE BORKI

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4217045 , fax. 087 4217045
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Borki
  ul. 22 Lipca 4 4
  11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4217045, fax. 087 4217045
  REGON: 79050488100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: borki@bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ZAGRODY POKAZOWEJ W NADLEŚNICTWIE BORKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa zagrody pokazowej w Nadleśnictwie Borki. Zakres robót obejmuje: I ETAP: 1.Budowa bramy zagrody żubra: roboty ziemne, wykopy, fundamenty żelbetowe, przygotowanie konstrukcji drewnianej, montaż konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, 2.Budowa tablic informacyjnych szt. 2 roboty ziemne, wykopy, stopy żelbetowe, przygotowanie konstrukcji drewnianej, montaż konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, II ETAP: 1.Budowa wiaty edukacyjnej roboty ziemne, wykopy, fundamenty i stopy żelbetowe, przygotowanie konstrukcji drewnianej, montaż konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, nawierzchnia z bruku dębowego, 2.Zasilanie elektryczne wiaty wykopy pod kable, układanie kabla w wykopie, wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie, Etap drugi będzie realizowany tylko wtedy, gdy po pierwszym etapie wystąpią oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego lub Nadleśnictwo pozyska środki unijne. W przypadku braku środków finansowych - II etap nie będzie realizowany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Kody i nazwy wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Warunki wykonania i finansowania zadania: Przedmiot umowy rozliczany będzie fakturą VAT wystawianą w oparciu o protokół częściowego odbioru robót. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o przeprowadzony końcowy odbiór robót potwierdzony sporządzeniem protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót i wystawieniem przez Wykonawcę końcowej faktury VAT. Faktury za wykonane prace płatne będą w terminie 14 dni od ich złożenia w siedzibie Zamawiającego na konto Wykonawcy. Załącznikiem do faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez strony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45 ust.4) o wartości: 2,0 tys. zł (słownie : dwa tysiące 00/100 złotych.) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych ,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ O/Giżycko 48 2030 0045 1110 0000 0075 1670. z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Budowa zagrody pokazowej Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 4.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. a)Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. d)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie, 10.Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.W przypadkach nieopisanych w niniejszym rozdziale SIWZ Zamawiający będzie postępował z wadium ściśle według zasad opisanych w art. 46 Ustawy. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, jak również przez ustanowienie zastawu rejestrowego. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: BGŻ S.A. O/Giżycko 48 20300045 1110 0000 1670. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 1.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 3.Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach