Przetargi.pl
Zakup paszy dla żubrów w Nadleśnictwie Borki w 2013 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4217045 , fax. 087 4217045
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Borki
  ul. 22 Lipca 4 4
  11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4217045, fax. 087 4217045
  REGON: 79050488100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paszy dla żubrów w Nadleśnictwie Borki w 2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paszy w ilości : siano 60 t, sianokiszonka 200 t, buraki pastewne 200 t, zielonka z kukurydzy 450 t, mieszanka zbożowa 25 t, sól paszowa 3 t
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_borki/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach