Przetargi.pl
15/2013 Dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego i Sterylizacji

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6449601 , fax. 89 6492425
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  ul. Gen. Wł. Andersa 3 3
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6449601, fax. 89 6492425
  REGON: 51087919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  15/2013 Dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego i Sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Operacyjnego i Sterylizacji Powiatowego Szpitala w Iławie (nr sprawy 15/2013) Zadanie nr 1 Materiał dla sterylizacji I Zadanie nr 2 Materiały dla sterylizacji II Zadanie nr 3 Materiały dla sterylizacji III Zadanie nr 4 Obłożenia operacyjne Zadanie nr 5 Klipsy do klipsowanicy laparoskopowej wraz z użyczeniem klipsownicy Zadanie nr 6 Szczotki do czyszczenia narzędzi laparoskopowych Zadanie nr 7 Stappler Zadanie nr 8 Akcesoria do diatermii EMED ES300 Zadanie nr 9 Akcesoria do diatermii AESCULAP GN 300 Zadanie nr 10 Ostrza do piły PRO 6300 Zadanie nr 11 Ostrza wielorazowe do Artroskopii Zadanie nr 12 Ostrza do piły Sythes-Trauma Recon System Zadanie nr 13 Uchwyty do lampy bezcieniowej Zadanie nr 14 Szczotki do czyszczenia narzędzi chirurgicznych Zadanie nr 15 Uchwyty Zadanie nr 16 Chirurgiczne szczotki do mycia rąk Zadanie nr 17 Ostrza chirurgiczne Zadanie nr 18 Szczotki do czyszczenia endoskopów Zadanie nr 19 koszule dla pacjentów do zabiegu operacyjnego Zadanie nr 20 Serweta z włókniny Zadanie nr 21 Maski, czepki, fartuchy Zadanie nr 22 Końcówka do odsysania pola operacyjnego Zadanie nr 23 Fartuchy chirurgiczne sterylne Zdanie nr 24 Serweta higieniczna na stół operacyjny Zadanie nr 25 Ubrania jednorazowe do procedur w warunkach bloku operacyjnego Zadanie nr 26 Zestaw ortopedyczny do odsysania pola operacyjnego Zadanie nr 27 Manipulatory macicy Zadanie nr 28 Osłony chirurgiczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331980004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach