Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 5 ORAZ KONSERWACJA DYWERTORÓW, NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4808 W GOŁDAPI

Jednostka Wojskowa Nr 4352 ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 46 02 , fax. 87 429 46 41
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4352
  ul. Nowowiejska 20 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 46 02, fax. 87 429 46 41
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.24wog.wp.mil.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 5 ORAZ KONSERWACJA DYWERTORÓW, NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4808 W GOŁDAPI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane w budynku nr 5 oraz konserwacja dywertorów, na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: Konserwacja dachu z wymianą dachówki i częściową wymianą deskowania, łacenia dachu oraz konserwacja powłok malarskich z częściową wymianą okładzin ceramicznych i przyborów sanitarnych w pomieszczeniu wc I piętro. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w obrębie piwnicy. Wymiana instalacji odgromowej na budynku Nr 5 na terenie JW. 4808 w Gołdapi ul. Partyzantów 33. Konserwacja masztów stalowych odgromowych i iglic na słupach żelbetowych na terenie JW. 4808 w Gołdapi. Instalacja odgromowa na terenie JW. 4808 w Gołdapi ul. Partyzantów 33. Maszty stalowe odgromowe i iglice na słupach żelbetowych. 2.1 Budynek Nr 5 JW. 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33 Budynek nie podpiwniczony czterokondygnacyjny, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką, drzwi zewnętrzne metalowe. W obiekcie instalacja c.o., wod-kan, elektrycznej, telefoniczna i odgromowa. Teren wokół budynku posiada zieleń niską (trawa) i utwardzone dojście i podjazdy do budynku. Roboty dekarskie: ustawienie rusztowania, wymiana pokrycia dachowego z dachówki, częściowa wymiana deskowania i łacenia dachu, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wymiana włazów dachowych. Pomieszczenie wc I piętro: roboty rozbiórkowe, konserwacja powłok malarskich, wymiana okładzin ceramicznych ścian i posadzki, wymiana przyborów sanitarnych. Stolarka okienna i drzwiowa w piwnicy: roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej z PCV wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w piwnicy, wykonanie podokienników z blachy powlekanej, malowanie krat okiennych przy oknach. Instalacja elektryczna i odgromowa: demontaż instalacji odgromowej, montaż nowej instalacji odgromowej, wymiana opraw świetlówkowych 2 x 40 W. 2.2 Maszty stalowe odgromowe i iglice na słupach żelbetowych. demontaż masztów stalowych przy użyciu dźwigu, malowanie masztów stalowych, ponowny montaż słupów stalowych oczyszczenie i pomalowanie iglic na słupach żelbetowych przy użyciu wysięgnika 3.Warunki realizacji zadania: 3.1Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji w terminie od 27.03.2013r. do 03.04.2013r. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury Panem Markiem Podsiad tel. 87615 64 76 bądź z Z-cą Panem Stanisławem Podolewskim tel. 87615 64 75. 3.2 Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca. 3.3 Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył trzy egzemplarze kosztorysów ofertowych sporządzone metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu sporządzone wg założeń do kosztorysowania (załącznik nr 10 do SIWZ) na podstawie przedmiarów, które będą stanowiły załączniki do umowy. Niniejszy kosztorys będzie stanowił podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku przerwania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 3.4 Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie OC obejmujące okres realizacji zamówienia; 3.5 Realizacja robót: w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki). 3.6 Roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym (czynny zakład). 3.7 Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 3.8 Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. 3.9 Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy. 3.10 Utylizację materiałów pochodzących z budowy należy ująć w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonanie utylizacji należy dołączyć do dokumentów najpóźniej w dniu odbioru robót. 3.11 Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w przedmiarze robót. 3.12 Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budowy na kwotę nie mniejszą niż: cena za realizację niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie. Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3.13 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 3.14 Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość robót, ich zgodność z dokumentacją techniczną. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 3.15 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 3.16 W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującą Normą Obronną NO-04-A004-8:2006. 4.Lokalizacja robót: Roboty realizowane będą w kompleksie wojskowym zamkniętym, w Jednostce Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi, przy ulicy Partyzantów 33. Obowiązkiem Wykonawcy jest przed rozpoczęciem robót dostarczenie Pełnomocnikowi Dowódcy JW. Nr 4808 ds. Ochrony Informacji Niejawnych, listy pracowników wraz z numerami dowodów tożsamości oraz nr rejestracyjne i marki pojazdów zabezpieczających prace. 5.Podwykonawstwo. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazane w ofercie części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcy, zostaną doprecyzowane. Wymaga się przed podpisaniem umowy, wskazania szczegółowego zakresu prac, które będzie realizował podwykonawca, nazwę podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. 1.1Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych). 1.2Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 1.3Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: NBP OO Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem wadium na roboty budowlane na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi 1.4Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. Zarówno kserokopia dowodu bankowego jak i dowodu pochodzącego z systemu elektronicznych rozliczeń - wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 2.Zwrot i zatrzymanie wadium. 2.1Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. b)unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia. 2.2Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.3Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 2.4Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2.5Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mon.gov.pl,http://www.army.mil.pl,http://www.24wog.wp.mil.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach