Przetargi.pl
Budowa ulicy Sowińskiego z odwodnieniem i oświetleniem

Urząd Miejski Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, Plac Zamkowy 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 303 55 01 , fax. 71 303 55 00
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Oława
  Plac Zamkowy 15 15
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 303 55 01, fax. 71 303 55 00
  REGON: 00052500400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Sowińskiego z odwodnieniem i oświetleniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres prac budowlanych w branżach obejmować będzie między innymi: a)drogowa - jezdnia - 1060m2 -zjazdy- 113m2 -chodniki wzmocnione - 713 m2 -zieleń - 312 m2 b) kanalizacja deszczowa - kanał deszczowy dn300PP-153 mb - studnie dn1000 - 9szt. - przykanaliki dn150PP - 79 mb c) oświetlenie - słupy oświetleniowe - 3 szt. - kabel zasilający YAKY 4x35mm2 - 126 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w kwocie 4 000 zł od wykonawców, którzy zostaną zaproszenie do składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach