Przetargi.pl
Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych (jeden budynek typ B i dwa budynki typ C) o wysokości sześciu kondygnacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela - Etap II

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-059 Katowice, ul. Drzymały 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2518085 w. 156 , fax. 032 2514012
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud Sp. z o.o. w Katowicach
  ul. Drzymały 15 15
  40-059 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2518085 w. 156, fax. 032 2514012
  REGON: 27765159900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.dombud.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych (jeden budynek typ B i dwa budynki typ C) o wysokości sześciu kondygnacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie inwestycyjne obejmuje: a)Przygotowanie placu budowy. b)Realizację II Etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego składającego się z trzech 1-klatkowych, podpiwniczonych, 6-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z czego jeden budynek B2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium: 50.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych i spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane oświadczenia i dokumenty określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://tbsdombud.pl/pages/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach