Przetargi.pl
„Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa”

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58150 Strzegom, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38
  58150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu użyteczności publicznej- świetlicy wiejskiej wraz z hydrantem i przyłączem wody i kanalizacji oraz wewnętrzną linią zasilającą. 2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 2.3 Zakres robót budowlanych obejmuje następujące prace: - roboty ziemne, - wykonanie fundamentów, - murowanie ścian, - wykonanie innych elementów żelbetowych, - roboty dachowe, - roboty izolacyjne, - roboty tynkarskie, - montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, - roboty elewacyjne, - roboty posadzkarskie, - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, - wykonanie instalacji sanitarnych, - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej i instalacji elektrycznych, - roboty wykończeniowe, - roboty montażowe, - wykonanie nawierzchni utwardzonej. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu zapisów opisu przedmiotu zamówienia. 2.4 Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje: - wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji projektowej, - wykonanie wszelkich badań, prób, pomiarów, - dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z instalacji znajdującej się w obiekcie, szkolenie obsługi, uzyskanie branżowych odbiorów technicznych, uporządkowanie terenu budowy, - obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wykonaniem mapy powykonawczej z potwierdzeniem wniesienia do zasobów geodezyjnych (mapa w 3 egz.), - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i dostarczenie go w 2 egz. Zamawiającemu jako załącznik do dokumentacji powykonawczej, - oznakowanie i wyposażenie obiektu w znaki i urządzenia ochrony ppoż w odniesieniu do sporządzonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami przy uwzględnieniu Postanowienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PZ.5564.22.1.2018 z dn. 19.06.2018 r. - wykonanie i zarejestrowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu- o ile jego posiadanie jest wymagane od Zarządcy obiektu przepisami prawa, - organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy, - sporządzenie planu BIOZ, - utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, - uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, - doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych, wywiezienie nadmiaru gruntu i ziemi, - wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia, - uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień wynikających ze wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do prowadzenia robót, - przed przystąpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego z uwzględnieniem wszystkich formalności, których należy dopełnić w tym zakresie, jak np. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, - obowiązkiem Wykonawcy nie będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jednak Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej potrzebnej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - wszystkich protokołów badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych niezbędnych dokumentów, 2.5 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz w niniejszej SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Na dokumentację techniczną składają się: - projekt budowlany, - projekt budowlano-wykonawczy, - suplement do projektu budowlano-wykonawczego, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2.6 Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. 2.7 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 2.8 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia do sprawowania tej funkcji. 2.9 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do sprawowania tych funkcji. 2.10 Dodatkowe wymagania do zakresu projektu, które należy uwzględnić przy wycenie oferty: - obiekt należy wyposażyć w następujący sprzęt: kuchenki elektryczne indukcyjne, okap kuchenny. Pozostały sprzęt: zmywarka, zlew kuchenny i umywalka w pomieszczeniu socjalnym, meble nie obejmuje przedmiotu zamówienia, jednakże zobowiązuje się Wykonawcę do ustalenia z Inwestorem sposobu wykonania podejść pod urządzenia i ewentualnego podłączenia urządzeń przekazanych przez Zamawiającego, - parapety wykonać jako granitowe gr 5 cm - jak to opisano na rysunkach, z kapinosem oraz nacięciami prostopadłymi na wierzchniej stronie parapetu wykonane po obu stronach wnęki okiennej, - obróbki blacharskie i orynnowanie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, - balustrady należy wykonać ze stali kwasoodpornej, - cokół wykonać jako granitowy w kolorze szarym, z płyty grubości 3cm polerowany, - płytki na podłogach w klasie R9, płytki w pomieszczeniu sali powinny mieć formę panelu podłogowego z rysunkiem drewna- przykładowy wygląd płytek pokazano na załączniku do specyfikacji materiałowej, - drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,5 W/m2 x K, - wyposażenie pomieszczeń sanitarnych- w pojemniki na mydło, automatyczne suszarki do rąk, pojemniki na papier toaletowy, kosze na śmieci, wieszaki na drzwi (według zestawienia stanowiącego załącznik do specyfikacji materiałowej); dla suszarek elektrycznych należy przewidzieć wykonanie instalacji zasilającej, o ile zajdzie taka konieczność, - wejście na poddasze - zamontować wyłaz dachowy ze schodami rozkładanymi, o wsp. przenikania ciepła max. 1,1 W/m2 x K, - przed wejściami do budynku zamontować wycieraczki systemowe montowane we wpustach z obrobieniem metalowym (w ramce systemowej), wyposażone w elementy czyszczące w postaci szczotek i wkłady osuszające osadzone w aluminiowych profilach (gumowo-szczotkowe), o wym. ok. 130 x 80 cm i 220 x 80 cm (kolorystyka wycieraczek dobrana na etapie realizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym), - wentylację należy prowadzić przewodami o min. przekroju fi 160 ponad dachem wyprowadzić w formie kominka, bez zmniejszania przekroju przewodu, kominek powinien być systemowy dopasowany do wybranego pokrycia dachowego, docieplony, należy zapewnić drożność przewodu i skuteczność, zastosować materiały i rozwiązanie, które zapobiega powstawaniu zagrzybień/pleśni, - elementy konstrukcyjne budynku wykonać z betonu C20/25, - należy uwzględnić, aby przy zamawianiu stolarki dostosowywać wielkość otworów do wymagań producenta stolarki, - należy uwzględnić, aby wszystkie montowane drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe w świetle stale otwieranego skrzydła miały zapewnioną szerokość 90 cm. 2.11 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. 2.12 Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczone projekty są kompletne i czy nie zawierają wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i sztuką budowlaną. 2.13 Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia rozwiązania zamiennego w porozumieniu z Projektantem. 2.14 Wszystkie materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację przedstawicieli Zamawiającego- inspektorów nadzoru inwestorskiego. Kolorystykę elementów wykończeniowych należy bezwzględnie poddawać do akceptacji Zamawiającego. 2.15 W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale w domyśle są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania. 2.16 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 2.17 W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 2.18 Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski we wszystkich branżach oraz nadzór autorski nad realizacją robót. 2.19 W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania. Harmonogram ten powinien mieć odniesienie wprost do tabeli elementów scalonych będącej załącznikiem do kosztorysu Wykonawcy. Harmonogram powinien uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał kompletne odebranie elementu po jego zakończeniu i rozliczenie fakturami częściowymi. Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rozliczenie robót na kwotę nie wyższą niż 290 000,00 zł w roku 2018. W harmonogramie należy uwzględnić: - fakturowanie częściowe – nie częściej niż co miesiąc, - ostatnia faktura nie powinna być niższa niż 10% całości wynagrodzenia. Terminy określone w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót i fakturowania, a nie terminami płatności. 2.20 Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys zawierający stawki robocizny i wysokość narzutów. 2.21 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż: 600.000,00 zł. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej. 2.22 Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP Wykonawca jest zobowiązany posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.). 2.23 Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), nazw producentów wyrobów budowlanych czy technologii, lub jakiekolwiek nazwy identyfikujące producenta, należy traktować tę informację jako wskazanie oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wskazanie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych, które zapewnią oczekiwane przez Zamawiającego efekty. 2.24 Zatrudnienie na umowę o pracę Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne, b) roboty żelbetowe, c) roboty murowe, d) roboty izolacyjne, e) roboty montażowe, f) roboty instalacyjne sanitarne, g) roboty instalacyjne elektryczne, h) roboty instalacyjne teletechniczne, i) roboty dachowe, j) roboty ślusarsko-stolarskie, k) roboty tynkarskie, l) roboty elewacyjne, m) roboty posadzkarskie, n) roboty okładzinowe, o) roboty wykończeniowe, p) roboty w zakresie wykonania różnych nawierzchni. 2.25 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.24. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.26 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.24 w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osób, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 2.27 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.24 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.24 czynności. 2.28 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 12.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38 BZ WBK S.A. O/Strzegom Nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w tytule: WIiZP.271.22.2018.IP wadium. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach