Przetargi.pl
Zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej ogłasza przetarg

 • Adres: 50211 Wrocław, ul. Kleczkowska 35, skr. pocz.096
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 272 657
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
  ul. Kleczkowska 35, skr. pocz.096
  50211 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 272 657
  REGON: 93088026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: • Część I – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 1 do SIWZ. • Część II – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 2 do SIWZ. 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, swoją ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. Wszystkie elementy maszyn oraz urządzeń muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). Wszystkie maszyny oraz urządzenia muszą być kompletne i posiadać odpowiednie, niezbędne akcesoria do ich uruchomienia. Ponadto powinny posiadać instrukcję w języku polskim a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia, własnym transportem oraz na swój koszt do: Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Zakładu Karnego w Głogowie, Zakładu Karnego w Kłodzku, Zakładu Karnego w Strzelinie, Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu oraz Zakładu Karnego w Zarębie. Do oferty należy dołączyć Instrukcje techniczne wszystkich oferowanych maszyn oraz urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Maszyny oraz urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową zawierającą między innymi instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji, a także deklarację zgodności Unii Europejskiej. W celu ułatwienia wskazania maszyn oraz urządzeń o opisanych parametrach, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, podał przykładowy sprzęt produkowany przez danego producenta. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza sprzęt równoważny tj. o opisanych parametrach dowolnego producenta. Udowodnienie, że proponowane maszyny oraz urządzenia są równoważne do określonych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, należy do Wykonawcy. 2. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: Główny przedmiot: • 44512000-2 – Różne narzędzia ręczne Pozostałe: • 16160000-4 – Różny sprzęt ogrodniczy • 31100000-7 – Elektryczne silniki, generatory i transformatory • 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe • 39711210-4 – Rozdrabniacze żywności • 39721000-2 – Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym • 39721320-1 – Osuszacze powietrza • 42662000-4 – Sprzęt spawalniczy • 42641000-3 – Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła • 42650000-7 – Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne • 42662000-4 – Sprzęt spawalniczy • 42999100-6 – Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym • 43132200-9 – Wiertnica • 43133100-5 – Rusztowania przesuwne • 43320000-2 – Urządzenia budowlane • 43413000-1 – Mieszalniki betonu lub zaprawy • 43414000-8 – Szlifierki • 44115000-9 – Osprzęt budowlany • 44423200-3 – Drabiny • 44511200-7 – Narzędzia ogrodnicze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44512000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: • Część I w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), • Część II w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 3. Wykonawca składający ofertę na dwie części wnosi wadium w wysokości sumy poszczególnych części tj. 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 4. Wykonawca składający ofertę na jedną część wnosi wadium na część I lub część II. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, w tytule przelewu należy wpisać część, na którą wnoszone jest wadium oraz numer postępowania. 6. Forma wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1. Miejsce i sposób wniesienia wadium.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: NBP O/O Wrocław nr 25 1010 1674 0041 6713 9120 0000  Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.  Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty.  Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w kasie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław przed upływem terminu składania ofert, a kopię zamieścić w ofercie. Kasa Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.  Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej termin wniesienia wadium jest terminem uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  Zatrzymanie i zwrot wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy: 1) posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, o którym mowa w rozdziale V ust.1 pkt. 1 SIWZ warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający zażąda koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku polskiego Wykonawcy dokument taki nie jest wymagany.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „jednolitym dokumentem”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia zawarte są wszystkie oświadczenia jakich wymaga Zamawiający od Wykonawców. a) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”. b) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. Wykonawca wypełnia JEDZ w następujących częściach: - cz. II, pkt A i B, a punkt C i D tylko, jeśli dotyczy; - cz. III – pkt A w całości, pkt B w całości, pkt C: w całości, pkt D w całości; - cz. IV, wyłącznie sekcja α; - cz. VI. Wykonawca nie wypełnia nie wymienionych części JEDZ. 2) Jednolity dokument w formatach XML oraz PDF stanowi odpowiednio załącznik 3a i 3b do SIWZ. Instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 3c do SIWZ. Przy wypełnieniu jednolitego dokumentu należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy. 3) Zamawiający informuje, że Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia. 4) W niniejszym postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy. 5) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-sourc (np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. f) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej email: oisw_wroclaw@sw.gov.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy. g) Wykonawca przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego. i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach