Przetargi.pl
Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 1 i 2 dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 44512000-2

Ognisko Kultury Plastycznej im.Eugeniusza Gepperta ogłasza przetarg

 • Adres: 50-079 Wrocław, Ruska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713445694, 505094795 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ognisko Kultury Plastycznej im.Eugeniusza Gepperta
  Ruska 46A/413,414
  50-079 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713445694, 505094795, fax. -
  REGON: 93269041100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.plastyka-ognisko.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury Gminy Wrocław

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 1 i 2 dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 44512000-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawu wyposażenia do pracowni rzeźby i ceramiki – zadania 1 i 2 dla potrzeb Ogniska Kultury Plastycznej imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. CPV: 44512000-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44512000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Zestawienie urządzeń; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach